دسته بندي اخبار 
ملاقات مردمی با شهردار باغستان
کد خبر : ۱۳۰۲۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ 
۰۸:۳۴

دسته بندي اخبار 
ملاقات مردمی معاونت اداری و مالی شهرداری باغستان
کد خبر : ۱۳۰۲۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ 
۰۸:۳۴

 
 دکتر موسی علی محمدی
معاونت اداری و مالی شهرداری باغستان

امور مالی

امور اداری

درآمد

اصناف

وصول مطالبات

اجرائیات

انبار

کارپردازی

دبیرخانه

ابنیه

 
Unable to load control 'DesktopModules/ContentBrowser/ContentBrowser.ascx'!
The file '/DesktopModules/ContentBrowser/ContentBrowser.ascx' does not exist.
Unable to load control 'DesktopModules/ContentBrowser/ContentBrowser.ascx'!
The file '/DesktopModules/ContentBrowser/ContentBrowser.ascx' does not exist.
Unable to load control 'DesktopModules/Weather/Weather.ascx'!
The file '/DesktopModules/Weather/Weather.ascx' does not exist.
6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0