در صورت داشتن سند مالکیت شش دانگ:
 -تصویر برابر اصل سند مالکیت-بنچاق
 -نقشه 1/2000 و کروکی
 در صورت نداشتن سند مالکیت:
 -تصویر سند مادر     
 -تصویر تمامی قولنامه ها
 -تصویر تمامی وکالت نامه ها
 -تصویر برابر اصل قولنامه آخر پست و رو
 -تصویر برابر اصل وکالت نامه آخر
 -پشت قولنامه باید دارای کروکی با باعاد و فاصلهاز گذر اصلی به امضاء فروشنده و خریدار باشد.
 - نقشه 1/2000 و کروکی
 -تصویر برابر اصل اجاره نامه اوقاف

 تصویر برابر اصل کارت ملی یا شناسنامه مالک/مالکین/وکیل قانونی
 توجه:
 -فیش برق(در صورت وجود بنا)
 -تصویر آخرین پروانه،عدم خلاف،پایانکار(در صورت دارا بودن)
 -تصویر برابر اصل گواهی انحصار و وراثت(در صورت فوت مالک)
 -در صورت مراجعه وکیل تصویر برابر اصل وکالت نامه محضری
 -حضور مالک/مالکین یا وکیل قانونی الزامی است.


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0