آقای سید کاظم موسوی

مسئول کنترل و نظارت شهرداری باغستان


شرح وظایف:

-رسیدگی به امور انتظامی و اجرائیات شهرداری

-اعزام مأمور اجراء به واحدهای شهرداری و مراقبت در حفظ و نگهداری اموال توقیف شده

-تهیه و تنظیم برنامه  نگهبان و کشیک مأمورین اجرائیات و مراقبت در حسن انجام وظیفه کلیه نگهبانان مستحدثات متعلق به شهردای

-حفظ و حراست از تأسیسات و اماکن مربوط به شهرداری و آموزش و کنترل و آماده نگهداشتن کلیه نگهبانان جهت ارائه خدمات مطلوب

-ابلاغ احکام صادره از مراجع قانونی و معرفی متخلفین از مقررا ت شهرداری به دادگاهها و مراجع ذیربط

-انجام سایر امور مشابه و دستوراتی که از طرف مافوق در حدود وظایف ارجاع می گردند.

-هماهنگی و نظارت بر امور ایمنی ساخت وسازها و رعایت آیین نامه های ایمنی

-تشکیل و اعزام اکیپ های خاص اقدامات اجرایی نظیر جلوگیری از تخلفات ساختمانی و امثالهم به نواحی و محدود ه های قانونی شهرداری جهت انجام وظایف محوله

-انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل

-جلوگیری از تخلیه خاک و نخاله و پسماندها در خارج از نقاط تعیین شده توسط شهرداری که برابر تبصره 4 بند 2 ماده 55 قانون شهرداریها تعیین گردیده و توقیف خودروهایی که خاک و نخاله ساختمانی تخلیه می نمایند بایستی برابر ماده 16 قانون مدیریت پسماندها با افراد خاطی بر خورد قانونی شود .

- شناسایی و جمع آوری و آدرس املاک مخروبه و خطرساز با رعایت مسائل قانونی برابر بند 14 ماده 55 قانون شهرداریها

-  بازدید و کنترل مجوز حفاری های شرکتهای دولتی و خصوصی در سطح شهر و جلوگیری از حفاریهای فاقد مجوز معتبر.- حفاظت و حراست از املاک متعلق به شهرداری یا در طرحهای عمرانی شهری و جلوگیری از هر گونه ساخت وساز غیر مجاز یا تصرف غیر قانونی در مکانهای مذکور

-جمع آوری وسائل پای کار و محو آثار پی کنی و خط کشی شده ساخت و ساز های فاقد مجوز در حاشیه و خاج از محدوده قانونی شهر برابر ماده 690 قانون مجازات اسلامی .

- جلوگیری از حفر چاه غیر مجاز در معابر عمومی وحوزه استحفاظی و خدمات شهری .

 


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0