پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

EN / FA
چهارشنبه, 9 آذر 1401
کارپردازی

  

تیمور هاشمی

مسئول کارپردازی

تهيه برگ استعلام بها و تكميل جدول مقايسه اي مربوطه.

استعلام حداقل بهاي اجناس پيش از خريد و گزارش به سرپرست مربوطه .

بدست آوردن آگاهي دقيق از نرخ و تخفيف اجناس جهت اطمينان از برابربودن با مشخصات خواسته شده .

گزينش وانتخاب كالاي مرغوب واستاندارد براي خريداري .

تهيه نمونه كالا وارائه به سرپرست مربوطه براي تطبيق با مشخصات .

فراهم نمودن ترتيب حمل اجناس خريداري شده به شهرداری .

تحويل اجناس خريداري شده به انبار شهرداری  وياواحد درخواست كننده و دريافت رسيد .

تهيه فهرست وقيمت پرداختي كالاها ومواد خريداري شده و بررسي انطباق اسناد با فاكتور خريد .

دريافت تأييديه از متصديان فني مبني بر انطباق كيفيت اجناس خريداري شده با برگ درخواست .

تنظيم سند هزينه از اجناس خريداري شده برابر با فاكتور .

ارائه اسناد ودريافت مجدد تنخواه گردان .

تسويه حساب تنخواه دريافتي در هر سال .

تهيه گزارش هاي لازم .

انجام ساير امور محوله ازسوي مقام مافوق


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0