سرکار خانم مهناز یوسفی
 

                                  مسئول  واحد امور اداری                                   

شـرح وظایف:

امور اداری:

-نظارت در تأمین ارتباط اداری شهرداری با مؤسسات و اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی از لحاظ مکاتبات و مراجعات

-نظارت در تأمین احتیاجات شهرداری از لحاظ وسایل و لوازم اداری با در نظر گرفتن اعتبارات مصوب

-تهیه بخشنامه و دستورالعملها و مقررات برای بهبود تشکیلات در سازمان و ایجاد هماهنگی و وحدت عمل و نظر

-نظارت بر اجرای قوانین و مقررات و آیین نامه های استخدامی

-مطالعه و بررسی وظایف و مسئولیتهای هر یک از واحدهای سازمانی به منظور سنجش و تشخیص احتیاجات از لحاظ افراد و تجهیزات لازم برای انجام کار

-تهیه برنامه و دستورالعملهای آموزشی و آموزش کارکنان شاغل و اشنایی با مقررات و وظایف شهرداری و مؤسسات تابعه و محیط کار و خصوصیات شغل مورد نظر جهت شرکت کنندگان در هریک از دوره های آموزشی            

-نظارت برتشکیل کلاسها و دوره ها و یا معرفی کارکنان به مؤسسات آموزشی به منظور بالا بردن سطح معلومات تخصصی و حرفه ای آنان

-نظارت بر تهیه پیش نویسهای نامه های اداری و صدور دستورات لازم در جهت اصلاح مکاتبات اداری

-نظارت بر کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی و صدور دستورات و تعلیمات لازم و کوشش در رفع نواقص کار

- انجام مطالعات لازم در مواردی از قبیل تشکیلات  و روشها ، استخدام و اموزش و طبقه بندی مشاغل در مورد کارکنان وزارتخانه و یا سازمان متبوع و تهیه پیشنهادات لازم

-تهیه شرح وظایف پستهای اداره متبوع با همکاری واحدهای ذیربط

-تهیه گزارشات و پیش نویسهای لازم طبق دستور

-انجام فعالیتهای لازم در زمینه پیاده کردن مفاد طرح طبقه بندی مشاغل دولت در مورد مستخدمین وزارتخانه و یا سازمان متبوع با همکاری واحد کارگزینی

-پیشنهاد ایجاد خط مشی با توجه به خط مشی کلی تعیین شده از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور و هماهنگ نمودن فعالیت واحدهای تابعه با برنامه و هدف های مورد نظر

-نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات اداری استخدامی کشور

 -ارائه پیشنهادات لازم  در مسائل مربوط به فنون اداری و بهبود مدیریت

-تهیه گزارشات لازم و ارائه ان به مقام مافوق

-انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل

-تقسیم وسائط نقلیه سبک موتوری بین واحدهای شهرداری

-انجام خدمات عمومی مورد نیاز کلیه واحدهای شهرداری از قبیل خدمات سرپایی ، سرایداری و آشپزی

-نظافت ساختمانهای شهرداری و نظارت و کنترل امور مربوط به مستخدمین و سرایداری

-نظارت در امور سلف سرویسها و آبدارخانه ها و پارکینگ های اختصاصی شهرداری و نظایر آن

-انجام سایر امور مشابه و دستوراتی که از طرف مافوق در حدود وظایف ارجاع می گردد

-انجام امور مربوط به تعاون ، بیمه و رفاه کارکنان و موارد مشابه

-معرفی کارکنان واجد شرایط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر

-تهیه و تنظیم گزارشات آماری مربوطه برابر دستورالعمل های صادره

-هماهنگ نمودن فعالیت واحدهای تابعه با برنامه و هدف های مورد نظر

-تهیه گزارش از پرونده های محکومین جهت ارائه به مقامات و مراجع مربوطه

-نظارت بر تقسیم صحیح جا و مکان موجود جهت استفاده واحدهای تابعه

-تهیه شرح وظایف پست های سازمانی با همکاری واحدهای ذیربط قوانین جاری

-بررسی و تأیید مزایای کارکنان از قبیل فوق العاده اضافه کاری، تعطیل کاری، و غیره

-برنامه ریزی جهت تسریع گردش کار ارباب رجوع و کوشش در رفع نواقص احتمالی

-اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازمبه منظور حسن انجام هدف های مورد نظر

-انجام مطالعات لازم  در موارد از قبيل تشكيلات و روش ها ، آموزش و طبقه بندی مشاغل

-بررسی امکانات رفاهی، ورزشی ، بیمه و بازنشستگی کارکنان و پیگیری از طریق اداره رفاه و بازنشستگی

-پیشنهاد انتصابات، ترفیعات ، ارتقاء گروه، مرخصی ، تشویق و توبیخ ، جابجایی و نقل و انتقالات کارکنان

-رسیدگی به پیشنهادات تقاضاهای واصله مربوطه به امور تبدیل وضع استخدامی، استخدام ، ترفیع و بازنشستگی

-نظارت بر امور کارگزینی ، دبیرخانه، ماشین نویسی ، بایگانی ، مرکز پیام، ترابری، خدمات ، نگهبانی و امور مشابه

-پیش بینی احتیاجات پرسنلی اداره متبوع و اقدام در مورد تأمین احتیاجات اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری

-رسیدگی به امور تأسیساتی ساختمان از قبیل آب، برق، گاز، تلفن، رنگ آمیزی .و ارائه پیشنهاد در خصوص زیبا سازی ساختمان اداری منطقه

-اجرای قوانین و مقررات اداری و استخدامی کارکنان و دستورالعملها و بخشنامه های صادره از حوزه معاونت اداری و مالی و مدیریت امور اداری

-بررسی نیازهای آموزشی شغلی کارکنان به منظور ارتقاء سطح دانش تخصصی و حرفه ای  آنان و برنامه ریزی جهت استفاده بهینه از پرسنل شاغل

-نظارت بر امور خدمات و نظافت ساختمان اداری و محیط منطقه و تنظیم بازدید منظم به منظور انجام اصلاحات پیشگیری در جهت نگهداری ساختمان

-تقسیم کار بین پرسنل خدماتی منطقه(نگهبان، پیشخدمت، ابدارچی، تلفنچی، رانند و مأمور حضور و غیاب) و نظارت بر حسن انجام کار آن ها برابر مقررات

-تهیه پیش نویس های کارگزینی از قبیل احکام انتقال، ترمیمی حقوقی، مرخصی، معذوریت ترفیع، استخراج ساعات اضافه کاری کارکنان کنترل حضور و غیاب و نظیر آن ها با رعایت قوانین و مقررات مربوطه

-انجام کلیه امور استخدامی کارکنان شهرداری نظیر صدور احکام ترفیع ، ارتقاءگروه ، انتصاب، مرخصی، مأموریت. بازنشستگی، بازخرید، انفصال اضافه دستمزد کارگران و نظایر آن

-اجرای آئین نامه ها و مقررات استخدامی مربوط به کارکنان شهرداری و مؤسسات تابعه

-اظهار نظر صریح در مورد تقاضاهای کارکنان و رسیدگی به شکایات استخدامی و تهیه گزارشات لازم

-تهیه و تنظیم متن قراردادهای استخدامی کارکنان اعم از پیمانی ، قراردادی، خرید خدمت و امثالهم

-تشکیل کلاسهای آموزشی برای کارکنان به منظور بالابردن سطح معلومات تخصصی و حرفه ای آنان

-رسیدگی و نظارت بر اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارگران شهرداری

-اجرای مقررات مربوط به بیمه و بازنشستگی کارکنان و ارتباط با بازنشستگان و وظیفه بگیران شهرداری و اقدام در جهت رفع مشکلات ناشی از بازنشستگی

-برنامه ریزی در زمینه طرحهای رفاهی کارکنان نظیر شرکتهای تعاونی مسکن، مصرف، صندوق قرض الحسنه و تأسیسات ورزشی و تربیت بدنی

-شرکت مستمر در جلسات استخدامی نظیر شورای اداری شهرداریها و هیأتهای حل اختلاف و شورای کارگاه و دفاع از حقوق شهرداری

-انجام سایر امور مشابه و دستوراتی که از طرف مافوق در حدود وظایف ارجاع می گردد.

-نظارت بر حسن انجام پذیرائیها و امور مختلف تشریفاتی و تهیه و نصب تابلو، پوستر، پرچم، پلاکارد و آگهی و نظارت ستونهای مربوطه

-تهیه دستورالعمل های آموزشی و کارآموزی کارکنان شاغل جهت آشنایی بیشتر با وظایف ، قوانین و ضوابط مورد عمل

-تهیه و ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل های لازم جهت بهبود روش و گردش کار واحدهای تابعه و ایجاد هماهنگی و وحدت عمل

-ارائه خدمات مشورتی در زمینه بهبود سیستمها و روشهای گردش کار به واحدهای تابعه شهرداری و سازمانهای وابسته

-نظارت و بررسی نحوه گردش کارهر یک از واحدها شهرداری  به منظور جلوگیری از دوباره کاری و تجدید نظر در سیستم و روشهای انجام کار در جهت بهبود و بالندگی سازمان

-تهیه وتنظیم نظام اداری مبنی بر تکریم ارباب رجوع بر اساس سیستم اطلاع رسانی منسجم و پویا

-نظارت بر حسن جريان كليه امور واحدهاي تحت سرپرستي .
-صدور دستورات لازم به منظور ايجاد هماهنگي بين واحدها .
-سازماندهي فعاليتهاي مربوط و تقسيم كار ، تعيين وظايف و حدود مسئوليتها و اختيارات واحدهاي تحت سرپرستي .
-تعيين خط مشي و نظارت بر حسن اجراي آن .
-صدور دستورالعملهاو ضوابط مربوط .
- نظارت در تنظيم بودجه واحد مربوطه .
-شركت در كميسيونها ، كميته ها و جلسات مختلف و تهيه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق .
- انجام مطالعات لازم در موار د ي از قبيل تشكيلات ، روشها ، آموزش ، طبقه بندي مشاغل و تهيه پيشنهادات لازم جهت ارائه به واحد
تشكيلات جهت ارائه به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور .
- تهيه مجموعه هدف ، وظايف و پستهاي سازماني كاركنان بيمارستان و پيشنهاد آن به واحد تشكيلات جهت ارائه به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور جهت تائيد آن .
-تهيه گزارشات لازم جهت ارائه مقام مافوق
- نظارت بر امور در جهت تكميل مشخصات پرسنلي كاركنان
- نظارت بر اجراي امور ارزشيابي ساليانه كاركنان و تعيين ضرايب افزايش سنواتي آنان جهت صدور حكم حقوقي مربوطه
- همكاري در امر آموزش ، پژوهش و امور تحقيقاتي در زمينه شغلي
- نظارت بر امر آموزش كاركنان با همكاري مسئولين مربوطه
-تهيه و تنظيم ليست كاركرد ماهانه پرسنل منطقه و پرسنل انتظامي

-تهيه و تنظيم آمار ماهيانه (امكانات – نيروي انساني )

-صدور احكام پرسنلي اعم از بازنشستگي و باز خريدي و ....

-صدور ابلاغهاي داخلي پرسنل – صدور تسويه حساب پرسنل

-نظارت بر حسن انجام كار واحدهاي زير مجموعه (دبيرخانه، بايگاني)-کارگزینی –رفاه خدمات اداری –آموزش

-انجام امور محوله وفق دستور مقام مافوق


گزارش عملکرد 8 ماهه امور اداری در سال 1392

نظارت بر ورود و خروج پرسنل شهرداری

صدور مأموریت های روزانه پرسنل شهرداری         

ثبت و صدور مرخصی روزانه پرسنل شهرداری        

ثبت و صدور مرخصی ساعتی پرسنل شهرداری     

تشکیل ، ثبت و برگ شمار مدارک و مکاتبات مرتبط با پرونده های پرسنل

تشکیل پرونده های پرسنل جدید الورود

انجام استعلامات مدارک تحصیلی ، عدم اعتیاد و سوء پیشینه برای پرسنل جدیدالورود و پرسنلی که جوابیه استعلام نداشته اند.

عقد و تمدید قرارداد با کلیه پرسنل شاغل در شهرداری ( بصورت یکماهه ، سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله )

صدور احکام جدید و ابلاغ برای پرسنل

تنظیم جوابیه برای کلیه مکاتبات و استعلامات ادارات و سازمانهای مختلف

مکاتبه با هسته گزینش و پیگیری تبدیل وضعیت پرسنل شهرداری

تهیه گزارش کارکرد کلیه پرسنل جهت پرداخت حقوق بطور ماهیانه

صدور اخطار برای پرسنل کم کار، سهل انگار و بی نظم

تشویق پرسنلی که طبق دستورالعمل تشویق خدمات شایسته ای داشته اند

 هماهنگی بین واحدهای مختلف جهت برگزاری مراسمها

اسکن کلیه نامه های ورودی

همکاری با کلیه واحدها

تهیه خودروهای استیجاری جهت حمل و نقل پرسنل برای رسیدگی به امور محوله

ثبت مرخصی ها به صورت سیستمی

حضور در شورای اداری و استخدامی و شورای کارگری

حضور مستمر در جلسات مربوط به پرسنل

پیگیری و مکاتبه با هسته گزینش جهت انجام مصاحبه و گزینش نیروها

جمع آوری کلیه اطلاعات پرسنل و خانواده های محترم ایشان جهت انجام بیمه تکمیلی

پیگیری و طراحی چارت مربوط به نواحی و تهیه شرح وظایف آن

 

                                                                                              6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0