اثار طبیعی:

پوشش گیاهی:پوشش گیاهی شهرستان شهریار را می توان به دو نوع طبیعی و کشاورزی تقسیم کرد.

نوع اول غالباً، از مراتع واقع در دامنه ها و گیاهان روییده  بر کنار رودخانه ها تشکیل می شود.مراتع شهرستان شهریار از نوع مراتع قشلاقی بوده و مساحت کلی آن بالغ بر 110000 هکتار است.پوشش کشاورزی مشتمل بر اراضی زراعی،باغ و قلمستان می باشد.

بطور کلی تعداد گونه های گیاهی این شهرستان به 400 گونه می رسد.اختصاص اراضی این شهرستان به فعالیت های زراعی و باغی چشم اندازهای طبیعی خاصی را برای آن ایجاد نموده است و در خلق سیمای متفاوت از این شهرستان بسیار تاثیرگذار می باشد که خود نوعی جاذبه ایجاد می کند. 


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0