سرکار خانم ملیحه آذین 

دبیر کمیسیون ماده صد

شرح وظایف

-انشاء رأی

-درج جلسات و مذاکرات انجام شده در پرونده

-پیگیری آراء صادره جهت تخریب و وصول جریمه

-دعوت به جلسه از متخلف جهت ارائه توضیحات لازم

-پیگیری پرونده ها در کمیسیون تجدید نظر شورای تأمین

-کارشناسی پرونده های ارسالی از واحد تخلفات و تشکیل پرونده

-ارسال پرونده های تخریبی به شورای تأمین از طریق شهرداری

-ترتیب و تنظیم اوقات جلسات و فراهم کردن تسهیلات مربوطه

-حفظ و نگهداری اسناد، اوراق و صورت جلسات و مصوبات کمیسیون

-ارسال پرونده به کمیسیون تجدید نظر در صورت اعتراض شهرداری یا ذینفع

-ثبت کلیه نامه های وارده و کارشناسی ، تنظیم و ارائه آن ها جهت طرح در جلسات

-اعتراض به آراء بدوی صادره در صورتی که شهرداری متضرر گردد و یا بر خلاف خواسته شهرسازی رأی صادر گردد.


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0