علی صفری 

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل


 

نرخ کرایه سرویس مدارس (مبالغ به ریال می باشد)

نوع خودرو

مسیرها

نرخ سال90

درصد افزایش

نرخ سال91

سواری

درون شهری

320000

15

360000

اتوبوس

داخلی در نصیرآباد

150000

15

120000

درون شهری باغستان به جز نصیرآباد

127000

15

145000

بین شهری باغستان به شهریار

145000

15

165000

 

باغستان به شهریار

265000

15

305000

باغستان به وائین

290000

15

335000

سعید آباد به شهریار

290000

15

335000

سعید آباد به وائین

300000

15

345000

نرخ کرایه خطوط اتوبوسرانی

ردیف

نام مسیر

کرایه مصوب قبلی

کرایه مصوب حاضر

1

نصیراباد-آذری

4500 ریال

5000ریال

ردیف

مسیر فعالیت

 

مبدا                مقصد

نوع وسیله

مسافت مسیر

نرخ مصوب سال 90 به ریال

درصد افزایش سال91

نرخ مصوب سال 91 به ریال

1

نصیرآباد           آزادی

اتوبوس

30 km

4000

12.5%

4500

2

نصیرآّباد           آذری

اتوبوس

30 km

4000

12.5%

4500

3

دهشاد

بالاوپائین        شهریار

میدل باس

12.5 km

3000

16.6%

3500

 

نرخ کرایه سرویس مدارس (مبالغ به ریال می باشد)

نوع خودرو

مسیرها

نرخ سال90

درصد افزایش

نرخ سال91

سواری

درون شهری

320000

15

360000

اتوبوس

داخلی در نصیرآباد

150000

15

120000

درون شهری باغستان به جز نصیرآباد

127000

15

145000

بین شهری باغستان به شهریار

145000

15

165000

 

باغستان به شهریار

265000

15

305000

باغستان به وائین

290000

15

335000

سعید آباد به شهریار

290000

15

335000

سعید آباد به وائین

300000

15

345000

نرخ کرایه خطوط اتوبوسرانی

ردیف

نام مسیر

کرایه مصوب قبلی

کرایه مصوب حاضر

1

نصیراباد-آذری

4500 ریال

5000ریال

ردیف

مسیر فعالیت

 

مبدا                مقصد

نوع وسیله

مسافت مسیر

نرخ مصوب سال 90 به ریال

درصد افزایش سال91

نرخ مصوب سال 91 به ریال

1

نصیرآباد           آزادی

اتوبوس

30 km

4000

12.5%

4500

2

نصیرآّباد           آذری

اتوبوس

30 km

4000

12.5%

4500

3

دهشاد

بالاوپائین        شهریار

میدل باس

12.5 km

3000

16.6%

3500

 

نرخ کرایه سرویس مدارس (مبالغ به ریال می باشد)

نوع خودرو

مسیرها

نرخ سال90

درصد افزایش

نرخ سال91

سواری

درون شهری

320000

15

360000

اتوبوس

داخلی در نصیرآباد

150000

15

120000

درون شهری باغستان به جز نصیرآباد

127000

15

145000

بین شهری باغستان به شهریار

145000

15

165000

 

باغستان به شهریار

265000

15

305000

باغستان به وائین

290000

15

335000

سعید آباد به شهریار

290000

15

335000

سعید آباد به وائین

300000

15

345000

نرخ کرایه خطوط اتوبوسرانی

ردیف

نام مسیر

کرایه مصوب قبلی

کرایه مصوب حاضر

1

نصیراباد-آذری

4500 ریال

5000ریال

ردیف

مسیر فعالیت

 

مبدا                مقصد

نوع وسیله

مسافت مسیر

نرخ مصوب سال 90 به ریال

درصد افزایش سال91

نرخ مصوب سال 91 به ریال

1

نصیرآباد           آزادی

اتوبوس

30 km

4000

12.5%

4500

2

نصیرآّباد           آذری

اتوبوس

30 km

4000

12.5%

4500

3

دهشاد

بالاوپائین        شهریار

میدل باس

12.5 km

3000

16.6%

3500


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0