آقای صفر امامی

سازمان مدیریت حمل و نقل

اصلاح و ایجاد سیستم تاکسیرانی متناسب با بافت شهر  و جمعیت و وضعیت ترافیکی آن

  • به کارگیری و استفاده از امکانات قانونی به منظور تامین رفاه و آسایش مسافرین درون شهری و برنامه ریزی نحوه سرویس دهی سیستم تاکسیرانی متناسب و هماهنگ با سایر وسایل نقلیه حمل و نقل شهری
  •  توسعه و تکمیل سیستم تاکسیرانی با برنامه ریزی و سایت گذاری مناسب و پیش بینی لازم به منظور تامین نیازمندیهای آتی شهر از لحاظ تعداد تاکسی ، برای سرویسهای عمومی و ویژه
  • بالا بردن سطح دانش و کارایی پرسنل ، رانندگان و دارندگان تاکسی در امور تاکسیرانی و علی الخصوص در برخورد با مسافرین و جلوگیری از تخلفات آنها
  • نظارت دقیق بر نحوه سرویس دهی اشخاص که به نمایندگانی سازمان به صورت حقیقی یا حقوقی متقابل ارائه سرویس درمسیرهای عمومی و یا مشخص شده گردیده اند
  • صدور و لغو تمدید پروانه اشتغال به حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری با تاکسی ( پروانه تاکسیرانی ) از طریق سازمان بر اساس مفاد آیین نامه تصویبی و دستور العملهای صادره از سوی وزارت کشور
  • جلب رضایت شهروندان

-بررسی ،هماهنگی و پیگیری کلیه امورآموزش وفرهنگ سازی ترافیک در کلیه مراکز آموزشی سطح شهر..
-طراحی ، برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی و هماهنگی با سایرقسمتهای شهرداری و سازمان هایی که به نوعی در اشاعه فرهنگ سازی مرتبط می باشند(شامل : آموزش و پرورش ، راهنمایی و رانندگی و....(
-شرکت در همایش ها وسمینارها و سایر برنامه های آموزشی جهت پیشبرد اهداف فرهنگ آموزش.
-طراحی و تدوین آیین نامه های آموزشی جهت پارک های آموزش ترافیک.
-هماهنگی و نظارت برکلیه  آموزش های تئوری نهالان ودانش آموزان مقطع ابتدایی وراهنمایی  در سطح شهرو تهیه رئوس مطالب و محورهای مهم جهت آموزشهای ترافیک.و عملی به نو
6.نظارت بر طراحی و نگارش کلیه لوازم کمک آموزشی و نحوه توزیع آن.
7.
نیاز سنجی آموزشی جهت پرسنل معاونت وهماهنگی با گروه آموزش در خصوص برگزاری دوره های ضمن خدمت و تهیه شناسنامه آموزشی پرسنل .
8.
پیگیری در خصوص اجرای طرح پلیس مدرسه.
9.
جمع آوری ،تجزیه وتحلیل داده های هر واحددر حوزه معاونت حمل ونقل وترافیک وتبدیل آنها به اطلاعات قابل استفاده دربرنامه ریزی مدیریتی .
10.
همکاری با مدیریت آماروفناوری اطلاعات شهرداری درخصوص ارائه گزارشات لازم آماری.
11.
بررسی  درخواست ها و نیازهای کارکنان برای برگزاری دوره های اموزشی تخصصی مرتبط با شغل شخصی.
12.
هماهنگی جهت معرفی کارکنان به گروه آموزش به منظور ارتقاء سطح معلومات تخصصی و حرفه ای.
13.
ثبت اطلاعات مربوط به دوره های آموزشی در شناسنامه آموزشی کارکنان(بایگانی گروه آموزش)
14.
نظارت بر تهیه طرحهای مکانیزه جمع آوری و استخراج آمار و اطلاعات وارائه گزارشات لازم آماری به مقام مافوق.
15.
انجام س
اير وظايف محوله از سوي مقام مافوق. 

6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0