آقای عادل اصلانپور

مسئول واحد اصناف

 

 

-وصول عوارض کسب و پیشه از کلیه واحدهای صنفی شامل مغازه ها ، دکه ها و هر مکان دیگری که فعالیت کسبی در آن دایر باشد

-وصول عوارض حرف خاص از پزشکان، شرکتها ، دفاتر اسناد رسمی ، بیمه و ...

-صدور پروانه کسب برای مکانهایی که داری کاربری تجاری می باشد.

-وصول عوارض تابلوهای نصب شده خارج از استاندارد بر سر در مغازه ها و میله ها به صورت پرچمی و پیشانی

-ارسال فیش به مکانهای صنفی

-ارسال پیش اگهی برای مکانهای صنفی که جهت پرداخت عوارض شغلی به شهرداری مراجعه ننموده اند

-ارسال پرونده های صنفی به کمیسیون ماده 77 جهت صدور رأی قطعی  لازم الاجرا برای پرونده هایی که 10 روز بعد از ابلاغ پیش آگهی به مؤدیان، جهت پرداخت عوارض به شهرداری منطقه مراجعه ننموده اند

-بازرسی از کسبه و محلهای تجاری سطح شهر با همکاری اماکن عمومی و تعزیرات تمدید ، صدور پروانه کسب جهت اماکن تجاری در سطح شهر

-صدور مفاصا حساب جهت کسبه سطح شهر

پلمپ واحدهای کسب فاقد پروانه و مجوز

-انجام امور محوله وفق دستور مقام مافوق

 


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0