-تشکیل بانکهای اطلاعاتی از اطلاعات منطقه در سیستم جی آی اس

-راه اندازی سیستم  جی آی اس برای واحدها

-تعیین کاربری املاک ، تهیه نقشه با مساحت و ابعاد جهت حوزه های مختلف

-تعیین و انعکاس قدرالسهم (محاسبه و انعکاس مساحت کاربری ها)

-شرکت در جلسات مختلف جهت معرفی منطقه و ارائه تحلیل های همزمان


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0