گزارش عملکرد واحد طرح تفصیلی
 

ردیف

شـــــــــرح

1

نامه نگاری با اداره مسکن و شهرسازی (مدیریت شهرسازی و معماری ) درخصوص پرونده های داخل محدوده قانونی و خارج از محدوده قانونی شهر(حریم).

2

نامه نگاری با استانداری .

3

نامه نگاری با شرکت مهندسین مشاور شارمند.

4

نامه نگاری با شورای اسلامی محترم شهر باغستان در خصوص لوایح و توافق نامه های فی مابین مالکین و شهرداری.

5

نامه نگاری با اداره آب منطقه ای و آب و فاضلاب استان تهران.

6

نامه نگاری با اداره جهاد کشاورزی شهرستان شهریار.

7

پیگیری مکاتبات صورت گرفته با ادارات جهاد کشاورزی شهرستان شهریار.

8

مطالعه و بررسی نقشه های شبکه معابر و کاربری وضع موجود (بازدید میدانی).

9

مطالعه و بررسی نقشه های شبکه معابر و کاربری پیشنهادی طرح تفصیلی شهر.

10

شرکت در جلسات کمیته فنی و امورزیربنایی.

11

شرکت در جلسات کمسیون ماده 5 درخصوص پرونده های داخل محدوده قانونی شهری و حریم شهر باغستان (18 مورد که 12 مورد موافقت و مابقی مخالفت شده است).

12

برگزاری 2 جلسه کمسیون ماده 5 در شهرداری و تصویب .

الف-  نقشه تدقیق شده محدوده شهرباغستان.

ب) شبکه معابر پیشنهادی شهر.

13

آماده سازی مدارک و مستندات درخصوص مغایرت های طرح تفصیلی جهت ارائه به کمسیون ماده 5 طرح تفصیلی شهر باغستان.

14

پاسخگویی به ارباب رجوع در خصوص کاربری و میزان تراکم مورد ملک و میزان اصلاحی (بروکف).

15

اعلام اصلاحی و بر و کف (میانگین روزانه 15-10).

16

اعلام کاربری (میانگین روزانه 7-5).6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0