جناب آقای مهندس سلیمانی
رئیس اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات مردمی
شرح وظایف:
 

-رسیدگی و بازدید از فعالیت های حوزه مختلف شهرداری  و کنترل عملکرد و نارسائیها

-رسیدگی و پیگیری شکایات اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی

-رسیدگی و تحقیق درباره پرونده تخلفاتی که ضمن اجرای فعالیت های فنی، شهری، اداری، مالی و نظایر آن از طرف کارکنان شهرداری و یا اشخاص دیگر صورت می گیرد و تعیین و تشخیص نوع تخلف و حدود مسئولیت آن و تهیه گزارش ضمن اظهار نظر صریح برای اتخاذ تصمیم از طرف مقامات ذیصلاح

-نظارت بر رعایت قوانین و مقررات و دستورالعملهای صادره

-شرکت در جلسات و کمیسیونهای مختلف شهرداری و سازمانهای وابسته و هر نوع جلسه یا کمیسیونی که بنا به تشخیص شهردار ، حضور نماینده بازرسی در آن ضروری باشد.

-ارزیابی عملکرد و ارزشیابی کل پرسنل

-انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل

 


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0