کمیسیون فرهنگی:

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر باغستان: اقای مهندس اروجعلی محمدنژاد 

مهندس محمد کشاورز - مهندس سعید علی محمدی - مهندس محرم علیزاده 

کمیسیون برنامه و بودجه و امور اجتماعی:

رئیس کمیسیون: مهندس حمداله علیزاده

مهندس محمد اکبری - مهندس رحیم رحیمی- مهندس سعید علی محمدی 

 


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0