Unable to load control 'DesktopModules/FileDirectoryTree/FileDirectoryTree.ascx'!
The file '/DesktopModules/FileDirectoryTree/FileDirectoryTree.ascx' does not exist.

شرح وظایف حوزه امور فرهنگی و اجتماعی

-تعیین اهداف ، سیاست ها و تعیین راهبردها و خط مشی های مربوط به امور اجتماعی و فرهنگی با توجه به ویژگی های خاص و منطقه ای و محلی

-انجام مطالعات و بررسیهای لازم در زمینه های مختلف اجتماعی، فرهنگی و هنری و در جهت ارائه طرحها و برنامه های مورد نیاز برای توسعه فرهنگی

-انجام اقدامات لازم در جهت اداره بهینه اماکن فرهنگی، ورزشی، مذهبی و آموزشی همچون فرهنگسراها، کتابخانه ها، خانه های فرهنگی ، سینما و .....

-توانمند سازی و ترغیب جوانان و نوجوانان در عرصه مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی

-تلاش در جهت حفظ و نگهداری از آثار و ابنیه تاریخی  و فرهنگ و گردشگری

-همکاری و حمایت از سازمانهای غیر دولتی (NGO) و جلب مشارکت آنها در راستای اهداف و وظایف شهرداری

-انجام مکاتبات به منظور تأمین فضاهای فرهنگی و اجتماعی و هنری و جلب حمایتها، کمک ، تسهیلات  و مشارکت بخش دولتی و غیر دولتی به منظور توسعه فضاهای فرهنگی و اجتماعی و ... با تأیید مقامات مافوق

 - شناسایی، همفکری و همکاری با انجمنها، مؤسسات عمومی و خیریه ، تشکیلات غیر دولتی و سایر مؤسسات مشابه جهت نهادینه کردن فعالیتهای آنها به منظور کاهش مشکلات و آسیبهای اجتماعی

-برنامه ریزی جهت استفاده از توانمندیها و امکانات و نیروهای انسانی مجموعه ها و اماکن ورزشی و تفریحی

-تهیه واجرای برنامه های متنوع در جهت ترویج ورزشهای همگانی

-همکاری و حمایت از سازمانهای غیر دولتی (NGO) و جلب مشارکت آنها در راستای اهداف و وظایف شهرداری

-ارائه خدمات مشاوره به اقشار مختلف جامعه با تشکیل هسته های مشاوره در مراکز وابسته

-اجرای طرحها و برنامه های لازم در جهت جلب مشارکت جوانان و نوجوانان در فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در قالب تشکلها

-ارائه طرح و برنامه در رابطه با ایجاد و توسعه مراکز فرهنگی، علمی هنری جدید متناسب با نیازهای جامعه شهری نظیر کتابخانه های عمومی ، فرهنگسرا ها، خانه های فرهنگ ، تالار ها و اردوگاههای جمع آوری و حمایتی آسیب دیدگان اجتماعی و ...به مدیریت فرهنگی و اجتماعی شهرداری

-اجرای برنامه های فرهنگی و هنری ویژه مناسبتها و مراسمات ، جشنواره ها و همایشهای فرهنگی

-تهیه واجرای برنامه های فرهنگی جهت غنی سازی اوقات فراغت شهروندان

-انجام امور محوله وفق دستور شهردار محترم


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0