آقای رحمت اله بیننده
مسئول دبیرخانه
 
شرح وظایف:
-ثبت کلیه نامه های وارده و صادره

-تفکیک و توزیع نامه ها برای ارجاع به واحد اقدام کننده

-تهیه گزارشات مورد لزوم جهت مقام  مافوق

-حفظ و نگهداری نامه ها، اوراق، اسناد و مدارک و پرونده های محرمانه مطابق مقررات

-پیوست کردن پرونده ها یا سوابق مربوط به نامه ها طبق دستور

-تحویل پرونده های مختومه به بایگانی راکد با اجازه مقام ما فوق

-فهرست برداری، طبقه بندی، کد گذاری و بایگانی پرونده طبق دستور العمل های مربوط بر اساس نیازها

-انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل

توزیع و تفکیک نامه های وارده شهرداری و ارجاع به دوایر ذیربط

- کنترل  و تصحیح نامه های صادره از نظر اشتباهات و انشائی

-تهیه پیش نویسها و گزارشات اداری

-ابلاغ کلیه اخطاریه های واصله به شهرداری و ابلاغ آنها به واحدهای مربوطه

-تایپ انواع مکاتبات و احکام و نامه ها از روی نسخه اصلی و پیش نویس خطی آنها و تطبیق پیش نویسها با نامه های تایپ شده

-انجام امور محوله وفق دستور مقام مافوق


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0