1-تعرفه عوارض سال 90 

2-تعرفه عوارض شهرداری باغستان سال 91
 3-تعرفه عوارض شهرداری باغستان سال92
 4-تعرفه عوارض شهرداری باغستان سال 93
 5-تعرفه عوارض شهرداری سال 95

6-تعرفه عوارض شهرداری سال99

7- تعرفه عوارض شهرداری سال 1400
8-تعرفه عوارض شهرداری سال 1401
9- تعرفه عوارض شهرداری سال 1402
 

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0