آقای علی آهنی

سرپرست واحد طرح و برنامه

شرح وظایف:

-تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات رؤسای واحدهای تحت سرپرستی و صدور دستورات لازم به منظور هماهنگ نمودن  فعالیت های آنها

-نظارت در تهیه و تنظیم بودجه، متمم بودجه  و اصلاح بودجه و تفریغ بودجه شهرداری

-نظارت بر وصول درآمد وسعی در تحقق و ازدیاد و صدور دستورالعملهای مالی برابر مقررات مصوب

-نظارت بر کلیه هزینه ها و معاملات شهرداری و نگهداری حساب هزینه و همچنین نظارت بر اعتبارات مصرف شده واحدها و صدور دستورات لازم در این زمینه و مراقبت در تنظیم و عقد قراردادها بر اساس قوانین جاری

-نظارت بر اجرای دقیق آئین نامه و قانون استخدام کشوری، آئین نامه ها و استخدامی ها ، قانون کار  و تامین اجتماعی و نظایر آن

-نظارت بر حفظ و اداره کردن دارایی های منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری و همکاری با واحد حقوقی و بازرسی شهرداری در خصوص اقامه دعوی علیه اشخاص و دفاع از شهرداری در قبال دعاوی اشخاص علیه آن

-رسیدگی و صدور دستورات لازم به منظور تأمین وسایل و ملزومات مورد نیاز شهرداری

-تعیین دستورات و حدود مسئولیت و اختیارات رؤسای واحدهای تحت سرپرستی

-تشکیل جلسات در خصوص آشنا نمودن مقامات تحت سرپرستی با مقررات جدید

- انجام کلیه اختیارات مصوب شده در شورای اسلامی شهر طبق پیشنهاد شهردار

-اقدام در تهیه و تنظیم بودجه، متمم و اصلاح بودجه، تفریغ بودجه با توجه به آیین نامه مالی شهرداریها و دستورالعملهای صادره و ارائه آن به مراجع ذیربط

-انجام طرحهای میدانی و پژوهشی در مسائل شهری

-انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل

-انجام کلیه امور محوله وفق دستور شهردار محترم

 

6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0