بهزاد رفعتی

مسئول دفتر شهردار

 

۱- ابلاغ كليه بخشنامه ها، دستور العمل ها و آيين نامه ها حسب الامر شهردار محترم جهت اجراي دقيق به مديران دواير مختلف شهرداري

۲- تلاش مستمر براي تقويت هرچه بيشتر روحيه تفاهم بين مديران و پرسنل و زمينه سازي بمنظور برقراري ارتباط بين آنان و ايجاد و برقراري نظم و ترتيب و هماهنگي و انسجام بين واحدها

۳- شركت در جلسات شوراي دواير بصورت منظم و تهيه صورتجلسات و ابلاغ مصوبات به مديران شهرداري و پيگيري جهت تسريع در اجراي آن

۴-انجام هماهنگي لازم بمنظور حضور شهردار محترم در جلسات و جلسات رسمي، مذهبي، جشن ها، سمينارها، كنفرانس ها و ساير

۵- جمع آوري اطلاعات لازم و شماره تلفن هاي مديران، مسوولان و روساي ادارات شهر، شهرستان، استان و دواير شهرداري، ادارات كل و برقراري ارتباط با متناظر استاني

۶- جمع آوري گزارش عملكرد ماهيانه كليه واحدها شهرداري جهت اندازه گيري تلاش مديران در تحقق سياست هاي آني و آتي مديريت شهري در راستاي ارائه خدمات مطلوب به شهروندان

۷- مطالعه و بررسي مطبوعات و نشريات بصورت روزانه و تهيه آرشيو از اخبار مربوط به شهرداري باغستان

۸-  انجام هماهنگي لازم بمنظور بازديد شهردار از طرح ها و پروژه هاي عمراني، پارك ها و وضعيت معابر شهري، كيفيت سرويس دهي ناوگان حمل و نقل درون شهري به شهروندان و ...

۹- انجام هماهنگي لازم جهت حضور شهردار در جمع هيات امنا محلات براي بررسي مشكلات و رفع آن با تعامل و همكاري شهروندان

۱۰- پاسخ به خطوط تلفن دفتر شهردار و استخراج اطلاعات لازم و ابلاغ به مدير واحد مربوطه جهت رفع مشكل و پاسخ به درخواست در كوتاه ترين زمان ممكن

۱۱- پاسخگويي به ارباب رجوع بصورت روزانه و راهنماي آنها طبق مقررات قانوني و تفكيك مراجعين و هدايت به سمت دفتر معاونين بر اساس اختيارات آنان بمنظور جلوگيري از فوت زمان براي ارباب رجوع

۱۲- مستند سازي سوابق حسب الامر شهردار محترم بمنظور استناد قانوني و به هنگام براي حفظ منافع شهر و شهرداري باغستان

  ۱۳- اطلاع رساني به متقاضيان امور مختلف مبتلابه وظايف شهرداري جهت توجيه آنان با هدف پيگيري جري تشريفات قانوني از سوي ارباب رجوع بمنظور تسريع در پاسخگويي و حصول نتيجه

  ۱۴- تشخيص مواردي كه نياز به هدايت متقاضي به سمت دستگاه ها، نهادها و ادارات ديگر باشد

  ۱۵-دريافت نامه هاي وارده و ارائه رسيد به مرجع درخواست و بلعكس ارسال نامه به ادارت مختلف و اخذ رسيد

۱۶- حفاظت از اطلاعات طبقه بندي شده بر اساس دستور العمل هاي ابلاغي از سوي حراست و بازرسي و امانتداري

 ۱۷- پيگيري اجراي مصوبات شوراي محترم اسلامي شهر حسب مورد دستور شهردار محترم

 ۱۸- مطالعه دقيق كليه نامه هاي وارده و دستورات صادره از سوي شهردار محترم جهت ابلاغ به دواير مربوطه و زيرمجموعه و پيگيري بمنظور ارائه پاسخ لازم در زمان مقرر به مرجع ارسال نامه

 ۱۹- بازخواني و اصلاح كليه نامه هاي مرسوله از واحد تايپ جهت تصحيح و عودت به واحد تايپ

 ۲۰- دريافت نمابر و در صورت اهميت موضوع به رويت شهردار رساندن و اطلاع رساني فوري به واحدهاي مربوطه جهت پيگيري و پيشگيري لازم. (مثال: پيش بيني وضعيت آب و هوا در فصول پر بارش)

 ۲۱- ممهور كردن كليه نامه ها به مهر اقدام سيستمي

 ۲۲- ارجاع نامه بر حسب موضوع به معاونت هاي ذيربط

 ۲۳- بررسي، جستجو و تهيه گزارش خلاصه سوابق حسب مورد دستور شهردار محترم

 ۲۴- برگزاري جلسات ملاقات مردمي هر هفته بصورت منظم با محوريت جلب رضايت شهروندان

 ۲۵- يادآوري تاريخ جلسات و آماده نمودن سوابق و پرونده ها جهت حضور شهردار محترم بر حسب موضوع و دستور جلسات

 ۲۶- نظم و ترتيب دادن به نامه هاي وارده و قراردادن آنها بر اساس محتوا بصورت مجزا در كارتابل شهردار محترم

 ۲۷- پاسخگويي به ارباب رجوع دفتر شهردار با سعه صدر بصورت روزانه و همچنين انجام كليه امور محوله از سوي شهردار محترم در چهار چوب قوانين شهرداري

 ۲۸- انتقال كليه مسائل، مشكلات، نظرات و انتظارات شهروندان به شهردار محترم جهت چاره انديشي و صدور اوامر مقتضي و در نهايت ارائه خدمات مطلوب و در شان شهروندان

 

 

 


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0