جناب آقای تیمور هاشمی 

سرپرست تربیت بدنی شهرداری باغستان

اهم وظایف تربیت بدنی شهرداری                                        

1-تدوین سیاستها وبرنامه ها و هماهنگی های لازم جهت توسعه ورزشهای همگانی وتفریحی آقایان وبانوان شهر باغستان                                                                                       

2-هماهنگی وهمکاری بادستگاهها ونهادهای اجرایی ذیربط از جمله اداره ورزش وجوانان برای مشارکت وایجاد تمهیدات برای توسعه ورزش

3-برگزاری مسابقات قهرمانی

4-ترویج واشاعه بازیها وتفریحات سالم

5-دریافت منابع دولتی از سازمانهای ورزشی

6-سازماندهی اطلاعات وآمار ورزشی

7-برنامه ریزی درجهت استفاده از پتانسیلهای موجود در شهر به منظور توسعه ورزش قهرمانی

8-همکاری ،نظارت وتشویق کارکنان به ورزش وبرگزاری مسابقات برای این گروه

9-برنامه ریزی ونظارت بر انجام به موقع اعزام ورزشکاران به مسابقات (آقایان وبانوان)

10-نظارت بر فعالیت سالنهای ورزشی

11-کنترل هزینه درسالنهای ورزشی

12-مطالعه وبرنامه ریزی در جهت توسعه وتقویت فعالیت باشگاهها در زمینه ورزش قهرمانی وحرفه ای

13-انجام سایر امور مربوطه در چارچوب مقررات

 


 


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0