آمار جمعیتی باغستان بهمراه روستاها و ابادیها، بر اساس نفوس و مسکن سال 1395 جهت آگاهی شهروندان به شرح ذیل می باشد:
 
باغستان
105005
 دهشاد بالا
 3651
 دهشاد پایین
 1291
 بادامک  352
 قلعه بهاء
 571
 کوی سازمان 22 بهمن
 2679
 ورامینک  12
 جمع:  113549


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0