*میزان باسوادی در شهر باغستان 4/85 درصد است. در این میان مردان 5/89 درصد و زنان 81 درصد باسوادند.

*میزان ازدواج در زنان 3/9 درصد بیش از مردان است.

*میزان بی‌همسری در زنان 2/5 درصد و در مردان 1 درصد می باشد.

* با توجه به مساحت 6579 هکتاری محدوده شهر و جمعیت برآورد شده در سال 1388 (80263 نفر) تراکم ناخالص جمعیت در شهر باغستان 2/83 نفر در هکتار است.

*طبق آخرین اطلاعات آماری جمعیت شهر باغستان در سال 94 ،111000 هزار نفر برآورد شده است.6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0