برگزاری جلسات شورا:روزهای یکشنبه و سه شنبه 

  مکان:سالن جلسات ساختمان شورای اسلامی شهر باغستان


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0