هنرها

مردم شهرستان شهریار اگر چه اکثریت مهاجرند و در چند ساله اخیر خاصه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به این شهرستان آمده و سکونت گزیدند.

اما این مهاجرین به همراه خود اکثر خصوصیات و شاخصه های هنری و قومی خود را همراه دارند و در صورتیکه فضای مناسب یا مراسم معینی برقرار گردد آنها هم هنرها و تواناییهای خود را بروز می دهند.به نظر می رسد اقوام ساکن در این منطقه که به ترتیب اکثریت شامل ترک ،فارس،کرد،لر و غیره اعم از شهری و روستایی و عشایری هستند.


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0