کاربری ناخالص شهری :نزدیک به 4/47 درصد سطح شهر معادل 5/457 هکتار زیر پوشش کاربری هایی از قبیل زمین های کشاورزی ،باغات و اراضی بایر و به عبارتی کاربری ناخالص شهری قرار دارد. 

کاربری خالص شهری : مساحتی حدود 32/507 هکتار معادل 6/52 درصد از زمین‌های شهر باغستان در قالب کاربری‌های خالص شهری در سه دسته کاربری مسکونی، شبکه رفت و آمد و فضاهای خدمات عمومی جای می‌گیرند.

-      کلیه الگوهای مسکن اعم از مسکونی، باغ مسکن و کاربری‌های مختلط مسکونی-خدماتی با مساحت 47/255 هکتار 4/50درصد از کاربری‌های خالص شهری را در بر می گیرد.

-      کاربری خدماتی و عمومی با مساحت 68/62 هکتار 4/12 درصد از فضاهای خالص شهری را در بر دارد.

-      شبکه‌های رفت و آمد با مساحت 3/188 هکتار معادل 2/37 درصد فضاهای خالص را به خود اختصاص داده است.

 


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0