میخوش پورعلی

سرپرست متوفیات

 

واحد متوفیات :

1- حمل اجساد متوفیات

الف) 7 مورد به بهشت زهرا (س) .

ب) 37 مورد به بهشت رضوان .

ج) 12 مورد به آرامستان های داخل شهر .

2- تجهیز و آماده سازی آرامستان صادقیه به طور کامل .

3- تجهیز و آماده سازی آرامستان نصیرآباد به طور کامل .

4- تکمیل کادر نیروی انسانی خدماتی .


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0