پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمندenlightened تکمیل ساختمان شورای شهر 

enlightenedاحداث پارکینگ عمومی-پارکینگ طبقاتی خادم آباد

enlightenedتکمیل سوله پارک بانوان سعیدآباد

enlightenedتکمیل ساختمان حمل و نقل

enlightenedتکمیل سوله بحران

enlightenedسالن ورزشی دهمویز

enlightenedتکمیل مدرسه سعیدآباد

enlightenedکتابخانه مهدیه

 


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0