شرح وظایف معاونت اداری و مالی:

1-نظارت بر حسن اجرای آئین نامه ها و دستورالعمل و سیاست های موضوعه و سایر قوانین و مقررات مربوط به وظایف شهرداری ها، قانون کار ، آئین نامه های استخدامی و سایر مواردمرتبط.

2-بررسی و مطالعه و اتخاذ تدابیر لازم در بکارگیری نیروهای جدید، انتصاب و جابجایی کارکنان به منظور استفاده موثر از نیروهای کارآمد در راستای وظایف و مأموریت های سازمانی و در چارچوب ضوابط و مقررات ذیربط و در صورت نیاز و موافقت شهردار وقت اختیار کامل نسبت به جابجایی مسئولیت تحت امر .

3-رسیدگی و کنترل فرآیند گردش کار در حوزه های تحت سرپرستی و ارائه روش های بهینه انجام کار در راستای افزایش بهره وری سازمانی و ارتقاء و رضایت ارباب رجوع

4-نظارت و مراقبت در کلیه امور مالی، معاملات و حسابداری از نظر رعایت قوانین و مقررات مالی شهرداری ها و اطمینان از سلامت فرآیند انجام کار و همچنین نظارت بر اعتبارات واحدها و نحوه توزیع و هزینه آنها

5-بررسی و شناسایی منابع جدید درآمدی و نظارت مستمر برپیگیری و حصول منابع درآمدی مصوب در چارچوب مربوطه

6-رسیدگی و صدور دستورات لازم به منظور تأمین وسایل و ملزومات مورد نیاز شهرداری

7-نظارت بر حفظ و اداره دارایی های منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری و استفاده کارآمد از آنها در راستای تحقق وظایف و مأموریت های سازمانی

8-تعیین دستورات و حدود مسئولیت و اختیارات رؤسای واحدهایی تحت سرپرستی

9-شرکت در جلسات ،کمیسیونها و مجامع قانونی و اظهار نظر در مورد مسائل مختلف مرتبط با وظایف حوزه اداری و مالی شهرداری در چارچوب مقررات موضوعه

10-نظارت بر فرآیند تصمیم و تصویب بودجه شهرداری بر اساس برنامه ها و فعالیت های مدون و مصوب و رعایت قوانین و مقررات موضوعه

11-ایجاد هماهنگی های لازم بین واحدهای تابعه و ارائه خط مشی و اصول کلی برنامه های معاونت به واحدهای تحت سرپرستی

12-ایجاد وحدت رویه در حوزه های اداری و مالی مناطق تحت  نظارت شهرداری و کنترل فرآیند اجرای وظایف واحد از حیث صحت و سلامت و قانونمندی انها

13-ارزیابی منظم و گزارشگیری ادواری از روند انجام وظایف واحدهای تحت نظارت و انعکاس گزارشات به مقامات مافوق.


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0