دسته بندي اخبار 

دسته بندي اخبار 


آگهی تجدید مناقصه 1

آگهی تجدید مناقصه 2

|آگهی تجدید مناقصه 3

 


آدرس:شهرستان شهریار- باغستان-بلوار امام خمینی(ره) باباسلمان- معاونت خدمات شهری شهرداری باغستان

شماره تلفن ها:65733771-021

شماره فکس: 

 


 

مهندس بابک ابراهیمی

معاونت خدمات شهری و امور ونواحی شهرداری باغستان

 6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0