پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  ورودی متکدیان و بی خانمانها:جمع آوری شده مرد:جمع آوری شده زن:اعزام شده به:
    
    
    
    
    
  ثبت اطلاعات

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0