پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  بازدید روزانه پسماند:تاریخ بازدید:
  میزان پسماند که روزانه در باغستان جمع آوری می شود.
  
  سرانه تولید روزانه پسماند در باغستان
  
  بیشترین سرانه تولید روزانه پسماند در باغستان
  
  شمامیزان پسماند روزانه با ارزش جمع آوری شده(شیشه و پلاستیک و ...)ه تلفن
  
  متوسط روزانه تولید پسماند خوراکی
  متوسط روزانه تولید پسماند لاشه حیوانات در باغستان
  ارسال


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0