پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند
    


  مشخصات ناوگان
  نوع ناوگان: مرد    زن
  نوع مالکیت
  نوع وسیله:
  
  میزان رضایت مسافرین از ناوگان حمل و نقل
    عالی   خوب     متوسط   کم 
  
  
  ثبت اطلاعات

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0