پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

راهنمای مراجعین
   سیستم یکپارچه شهرسازی


گردش کار

راهنمای مراجعین

            اطلاعات پایه شهرسازی

                                       راهنمای شهرسازی
پیگیری پرونده شهرسازی
(این ایتم توسط حوزه انفورماتیک در حال پیگیری و اجرا می باشد.)
 
5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0