راهنمای شهرسازی

مراحل صدور گواهی پایانکار:

1-تشکیل پرونده

2-
بازدید اولیه

3-
تعیین برو کف و میزان عقب نشینی

4-
طرح پرونده در کمیسیون ماده صد (در صورت وجود تخلف)

5-
پرداخت جرائم و عوارض قانونی

6-
تسویه حساب کامل

7- انجام مکاتبات اعم از فضای ، خدمات شهر
یکدرصد(در صورت وجود بنای تجاری)

اصناف(در صورت بنای تجاری)
هبه و تعهدات لازم
استعلام اصلاح سند ، استعلام برق
8-ارائه گواهی اتمام عملیات ساختمانی(استحکام 2)

9- صدور گوهی

راهنمای شهرسازی

مراحل صدور پروانه:

1-تشکیل پرونده

2-بازدید برو کف

3-صدور دستور نقشه

4-ارائه نقشه های های ساختمانی

5-پرداخت عوارض

6-اخذ استعلامات اعم از فضای سبز و خدمات شهر و.... و تعیین وضعیت مساحت واقع در طرح تعریض(در صورت وجود عقب نشینی)

7-صدور مجوز

راهنمای شهرسازی

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده:
1-تصویر برابر مدارک مالکیت شامل:
سند مالکیت
بنچاق
وکالتنامه آخر
قولنامه آخر پشت و رو (در صورت نداشتن سند مالکیت)
توجه:کروکی پشت قولنامه ای دارای ابعاد و فاصله از گذر اصلی و به امضاء و اثر انگشت فروشنده و خریدار باشد.
2-اجاره نامه اوقاف (در صورت فوت مالک)
3-تصویر برابر اصل گواهی انحصار وراثت (در صورت فوت مالک)
4-تصویر برابر اصل مدارک هویتی و شناسایی
شامل:کارت ملی - شناسنامه .در صورت مراجعه و کیل تصویر برابر اصل و کالتنامه محضری و مدارک شناسایی وکیل
5-تصویر مدارک مالکیت در صورت نداشتن سند مالکیت
6-تصویر سند مادر - تصویر تمامی و کالتنامه ها و قولنامه ها
7-تصویر آخرین پروانه - پایانکار - عدم خلاف (در صورت دارا بودن)
8-
فیش برق ( در صورت وجود بنا)
توجه:جهت تشکیل پرونده فقط تا ساعت 13 مراجعه فرمایید.
حضور مالک / مالکین یا وکیل قانونی الزامی است.

6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0