پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

EN / FA
دوشنبه, 24 مرداد 1401
تعرفه عوارض سال 99

« مستندات قانوني »

ماده 30 ـ آیین نامه مالی شهرداریها:

 هر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهاء خدمات و سایر درآمدهایی که به وسیله شهرداری و موسسات تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصیل می شود درج و هر نوع عوارض یا بهاء خدمات جدیدی که وضع و تصویب می گردد یا هر تغییری که در نوع و میزان نرخ آنها صورت می گیرد در تعرفه مذکورمنعکس می شود. وزارت کشور برای طرز تنظیم تعرفه و درج تغییرات بعدی و همچنین چگونگی وضع و تشخیص و وصول انواع عوارض و درآمدها دستورالعملی جامع تهیه و برای راهنمایی به شهرداری ابلاغ خواهد کرد.

ماده 32ـ آيين نامه مالي شهرداريها

براساس ماده 32 آيين نامه مالي شهرداريها (اصلاحي 27 بهمن ماه 1380 طبق ماده 73 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت / روزنامه رسمي شماره 16628 مورخ 14/01/1381) .

به شهرداري هاي كل كشور اجازه داده مي شود تا مطالبات خود را با اقساط حداكثر سي و شش ماهه مطابق دستورالعملي كه به پيشنهاد شهردار ، به تصويب شوراي اسلامي شهر مربوطه مي رسد، در يافت نمايد .درهرحال صدور مفاصا حساب موكول به تاديه كليه بدهي مودي خواهد بود .

تبصره 3ـ ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده :

قوانين و مقررات مربوط به اعطا تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداري ها و دهياري ها ملغي مي گردد .

ماده 2ـ قانون نوسازي و عمران شهري :

در شهر تهران ازتاريخ اول فرودين ماه 1348 و در ساير شهر ها از تاريخي كه وزارت كشور تعيين و اعلام كند بركليه اراضي و ساختمان ها و مستحدثات واقع در محدوده قانوني شهر ، عوارض خاص سالانه به ماخذ« يك درصد (1%)» بهاي آنها كه طبق مقررات اين قانون تعيين خواهد شد برقرار مي شودکه از سال 1389 براساس بند (د) جدول شماره 25 قانون بودجه سال 89 ماخذ آن به 5/1 درصد تغییر یافته است.

شهرداري ها مكلفند بر اساس مقررات اين قانون عوارض مذكور را وصول كرده و منحصراً به مصرف نوسازي و عمران شهري برسانند . مصرف وجوه حاصل از اجراي اين قانون در غير موارد مطرح در اين قانون در حكم تصرف غير قانوني در اموال دولت خواهد بود .

تبصره ذیل ماده 181 قانون برنامه پنجم توسعه

هر گونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری ها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تأمین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است. در غیر اینصورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است.

ماده 50) تبصره 1: شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند.

تعاريف

سطح ناخالص كل بنا : عبارت است از مجموع كليه بناهاي موجود در ساختمان

تراكم ساختماني : عبارت است از نسبت سطح زير بناي ساختمان به كل مساحت زمين

تراكم ناخالص مسكوني : تعداد جمعيت يك منطقه تقسيم بر مساحت كل زمين در آن منطقه

تراكم خالص مسكوني : تعداد جمعيت يك منطقه تقسيم بر مساحت اراضي مسكوني در آن منطقه

واحد مسكوني : عبارت است از كليه ساختمان هايي كه براي سكونت افراد و يا خانوار ها ساخته شده و شامل تراكم كم ، متوسط ، زياد و بسيار زياد مي شود . بديهي است اين واحد ها داراي اطاق آشپزخانه و سرويس هاي لازم مي باشند .

واحد تجاري : عبارت است از كليه ساختمان هايي كه برابر تبصره ذيل بند 24 ماده 55 قانون شهرداري به منظور كسب و پيشه و تجارت احداث گرديده و يا در آنها واحد هاي صنفي تحت پوشش قانون نظام صنفي و يا واحد هاي تابع قانون تجارت و يا قوانين خاص فعاليت داشته باشند .

تبصره : ساختمان  بانك ها و موسسات مالي و اعتباري به صورت تجاري مي باشند .

واحد صنعتي : كليه ساختمان هايي كه به منظور استفاده صنعتي و ايجاد كارگاه هاي صنعتي احداث شده و يا مي شوند و داراي موافقت اصولي از مراجعي مانند وزارت جهاد كشاورزي ، صنايع و معادن مي باشند .

واحد اداري : كليه ساختمان هاي ادارات و سازمان هاي دولتي و نهاد هاي انقلاب اسلامي و مراكز نظامي و انتظامي ، بديهي است ساير ساختمان هايي كه از تعاريف مسكوني ، تجاري، صنعتي خارج باشند مشمول تعريف واحد اداري مي شوند .

تبصره : موسسات دولتي و وابسته به دولت نهاد هاي انقلاب اسلامي مشروط به اينكه با اصول بازرگاني اداره شده و مشمول پرداخت ماليات باشند از نظر پرداخت عوارض ، تجاري محسوب مي گردند . بديهي است در صورت داشتن يكي از شروط فوق عوارض بصورت اداري محاسبه خواهد شد .

مجتمع مسكوني : به ساختماني اطلاق مي گردد كه بيش از دو طبقه و پيلوت باشد و ضابطه طرح تفصيلي آن بيش از چند خانوار زندگي مي كنند و داراي ورودي و فضاهاي عمومي مشترك بين ساكنين مي باشد .

پيلوت : به قسمتي از ساختمان هم سطح گذر كه بصورت فضايي شامل ستون ها و بدون ديوار هاي جدا كننده گفته مي شود كه فاصله زير سقف ان از گذز 20/2 متر باشد .

در تعيين قيمت منطقه اي ، ملاك عرض معبر تعريف شده در طرح تفصيلي و آيين نامه گذر بندي مي باشد.

بالكن روباز: به پيش آمدگي هايي اطلاق مي شود كه داراي عرض 60 سانتي متر يا بيشتر باشد و حداقل ازيك طرف به فضاي بازمجاورت داشته باشد .

نيم طبقه تجاري : بالكن هاي داخلي واحد هاي تجاري اعم از اينكه دسترسي آن از داخل واحد تجاري در نظر گرفته و يا از دسترسي مستقل استفاده شود به عنوان نيم طبقه تجاري تلقي مي گردد .

مجتمع تجاري : عبارت است از مجموعه واحد هاي تجاري با 10 واحد تجاري و بيشتر در يك قطعه مالكيت كه داراي ورودي يا ورودي ها و فضاهاي عمومي مشترك باشد .

دفتر كار : محيطي است كه در آن صرفاً خدمات اداری و دفتري ارائه مي شود و به فعاليت تجاري توليد ، توزيع و عرضه نمي پردازد و از تعريف واحد تجاري خارج مي باشند . همچنين فاقد بالكن داخلي بوده و از نظر طراحي داخلي داراي اتاق و سرويس هاي لازم باشد مانند دفتر وكالت ، دفاتر مهندسي و ...

قيمت منطقه بندي(p)  : عبارت است از ارزش معاملاتی عرصه و اعیان که اداره امور اقتصاد و دارایی در سال 97 طی نامه شماره 1281/61/الف مورخ 24/1/1398 در راستای اجرای ماده 64 قانون مالیات های مستقیم تعيين و ابلاغ گردیده است و با توجه به اصلاح قانون مالیاتها می بایست ضوابط و مصوبه هیئت وزیران در خصوص نحوه استفاده از ماده 64 ملاک عمل قرار گیرد.

نحوه محاسبه عوارض زیربنا

الف : عوارض صدور پروانه (درحد تراکم پایه) برای همه مناطق شهری

فرمول محاسبه : K                                         ×P×S

K = ضريب اراضي با كاربري هاي مختلف  S = مساحت زمين مورد نظر        P = قيمت منطقه بندي زمين

مشاعات و پارکینگ

زیربنای مفید تا %60

s

 p

8/3

k

 

ب : عوارض بنای بیش از حد تراکم مسکونی برای همه مناطق شهری

تراکم مازاد

از  60 % تا 120%

از 121% تا 180%

از 181% تا 240%

از  241 به بالا

پارکینگ مشاعات

k

4

5

7

12

p

ج : براي محاسبه عوارض احداث بناي يك متر مربع از يك واحد تجاري ، اداري ، صنعتي  از جدول زير استفاده مي شود :

 

رديف

طبقات

تجاري

اداري

صنعتي

1

همكف

P20

P10

20p

2

زير زمين

P12

P8

10p

3

اول

P12

P8

10p

4

دوم

P8

P6

4p

5

سوم به بالا

P6

P4

P2

6

انباري و سایبان

P2

P3

P2

7

نيم طبقه

P4

P3

P4

8

مشاعات

P2

P2

P2

9

پارکینگ

P

P

P

 

د - عوارض ساختماني براي يك متر مربع از چند واحد تجاري اداري با ارتفاع و دهنه مجاز :

فرمول محاسبات: K ×P(N+10)×S

رديف

طبقات

تجاري

اداري

1

همكف

P(N+10)

60% P(N+10)

2

زير زمين

60% P(N+10)

50% P(N+10)

3

اول

50% P(N+10)

40% P(N+10)

4

دوم

45% P(N+10)

30% P(N+10)

5

سوم به بالا

25% P(N+10)

20% P(N+10)

6

انباري

20% P(N+10)

20% P(N+10)

7

نيم طبقه

20% P(N+10)

20% P(N+10)

8

مشاعات

P2

P2

9

پارکینگ

P

P

 

*Nتعداد واحد هاي تجاري يا اداري و حداقل آن برابر 2واحد و حداکثر آن10 واحد یا بیشتر برابر ضوابط شهرسازی مي باشد .

 

تبصره: در محاسبات مجتمع های تجاری با واحدهای بیشتر از 10 دهنه با ضریب P18 محاسبه می گردد.

نكته : منظوراز ارتفاع ودهنه مجاز ضوابط اعلامي در طرح هاي مصوب شهري مي باشد ( طرح تفضيلي )

تبصره 1: املاک واقع در بر میادین شهر در هنگام محاسبه عوارض 10% اضافه محاسبه می‏گردد.

تبصره 2: در محاسبه عوارض املاکی که دارای چندین بر بوده باشد و گرانترین معبر ملاک محاسبه قرار می‏گیرد.

تبصره 3: در محاسبه عوارض مجتمع تجاری مانند پاساژ تا 15 متر عمق براساس قیمت منطقه ای جبهه اول مازاد بر آن به ازای 10 متر عمق دوم براساس 80% قیمت منطقه ای جبهه اول و مازاد بر 20 متر عمق براساس 60% قیمت منطقه ای جبهه اول محاسبه می گردد.

تبصره4:در محاسبه عوارض این قبیل اماکن P (قیمت منطقه ای) معبری که ورودی ساختمان از آن پیش بینی گردیده مورد لحاظ قرارخواهد گرفت، چنانچه ملک دارای چند بر باشد P در فرمول گرانترین معبر لحاظ خواهد شد.

تبصره5:عوارض پذیره واحد صنعتی کلا بر اساس قیمت منطقه ای بر جبهه اصلی محاسبه خواهد شد .

تبصره6:برای فضاهای باز مورد استفاده در کاربری های مختلف که در راستای انجام فعالیت مربوطه مثل باراندازهای دفاتر آهن فروشی ،انبارهای علوفه، گاراژها ،کارواشها و...  P2 تجاری استفاده می شود.

تبصره 7: عوارض ابنیه گلخانه ها با مصالح ساختمانی (سنگین) و دامداری ها و مرغداری ها و آبزیان از 5p صنعتی محاسبه خواهد شد.چنانچه در احداث این قبیل بناها از مصالح سبک استفاده شود مشمول عوارض زیربنا نمی گردد. استخرهای روباز ، آلاچیق ، سایبان ها ، تاسیسات زیرزمینی معادل  p2 کشاورزی محاسبه می گردد.

تبصره 8: احداث واحدهای اقامتی شامل: هتل،هتل آپارتمان، مسافرخانه ، مهمانپذیر، سینما دارای مجوز سازمان ایرانگردی و جهانگردی و همچنین احداث فضاهای باز خدماتی تجاری، رستوران ، غرفه تجاری، صنایع دستی، عتیقه فروشی، آرایشی و غیره که درب ورودی آن در مجموعه های مذکور باز می شود و راه مستقیم به معابر شهر ندارند در کاربری مربوطه با رعایت تراکم مجاز بر مبنای 2/1 تعرفه صنعتی عمل می گردد.

تبصره9: در محاسبه عوارض پذیره برای واحدهای خدمات عمومی مثل میادین میوه و تره بارو بازار عرضه مستقیم کالا(دارای مجوز از مراجع ذیربط) P4 پذیر                       ه تجاری تک واحدی لحاظ می شود.

تبصره10:برای محاسبه عوارض پذیره استقرار واحدهای عملکردی مورد نیاز شبکه تاسیسات زیر بنایی شهر (آب،برق،گاز، فاضلاب و...)ایستگاه های عرضه مواد سوختی(بنزینی،گازوئیل، گاز و...)و دیگر واحدهای خدماتی وابسته به شهر از P3 تعرفه  تجاری تک واحدی استفاده می شود.

تبصره 11:سایر موارد ( کاربریهایی که در تعرفه عنوانی ندارد) براساس p4 تعرفه تجاری وتالارهای پذیرایی  p 4/2 تعرفه تجاری تک واحدی محاسبه خواهد شد.

تبصره 12: بناهای فرهنگی ، آموزشی ، بهداشتی و ورزشی در تمام طبقات برای قسمتهای مفید و غیر مفید معادل P2 محاسبه و وصول خواهد شد.

تبصره 13 :بناهای سرایداری نگهبانی اتاق کارگری مطابق بانوع کاربری ذکر شده در پروانه های ساختمانی عوارض محاسبه و وصول خواهد شد.

عوارض تجديد بناي ساختمان هاي فرسوده

ماده واحده : به شهرداري اجازه داده مي شود جهت تشويق سازندگان واحد هاي مسكوني در بافت هاي فرسوده شهري و سكونتگاهاي غير رسمي تسهيلاتي به شرح ذيل ارائه نمايد .

الف) در خصوص عوارض پروانه ساختماني جهت املاك مسكوني که نسبت به تخريب و نوسازي اقدام می نمايند. 50% در صد از عوارض پروانه براي كل پروانه اخذ گردد.

ب ) براي صدور پروانه ساختماني واحد هاي تجاري ، اداري ، صنعتي در هنگام نوسازي و تجديد بنا در حد متراژ ودهنه و وضعيت مندرج در پروانه قبلي ( چه قبل و چه بعد از تصويب طرح جامع يا تفضيلي ) و يا آخرين گواهي پايانكار ، 80% در صد عوارض بنای مربوطه اخذ مي گردد . مشروط بر اينكه ساختمان هاي مورد نظر عيناً مطابق مفاد پروانه ساختماني يا ضوابط شهرسازي احداث شده و داراي گواهي پايانكار باشند .

عوارض تجديد بناي ساختمان هاي خارج از بافت فرسوده

تبصره : براي صدور پروانه ساختماني مسكوني در هنگام نوسازي و تجديد بنا درسا یر نقاط شهر( خارج از بافت فرسوده ) با هر قدمت و حداكثر در حد متراژ بنا و تعداد دهنه و وضعيت موجود ،كليه دريافتي ها جهت صدور پروانه ( به جز عوارض نوسازي ) معادل 80% تعرفه عوارض مربوطه لحاظ خواهد شد . مشروط به اينكه صدور پروانه ساخت از نظر ضوابط شهرسازي مجاز وبلامانع باشد. مالکان اینگونه بناها دارای حقوق مالکانه بوده که می بایست در صدور پروانه جدید مورد توجه قرار گیرد.

عوارض اصلاح اعتبار زماني پروانه ساختمان :

مالكين مكلف به اتمام به موقع ساختمان به منظور جلوگيري از متروكه ماندن ساختمان پيشگيري از ايجاد مشكلات ترافيكي و اجتماعي و مبلمان شهري و ... حداكثر تا انتهاي مهلت مندرج در پروانه ساختماني بوده و چنانچه در مهلت مقرر ساختمان احداث نشود با رعايت موارد زير پروانه ساخت داراي اعتبار مي شود .

پروانه های ساختمانی پس از اتمام مهلت مندرج در پروانه، حداکثر 2 بار و هر بار یک سال قابلیت تمدید طبق شرایط زیر را خواهند داشت و پس از سپری شدن آن مابه التفاوت عوارض روز با عوارض پرداختی در پروانه صادره طبق مقررات، تجدید خواهد شد.

پیشرفت عملیات ساختمانی

زمان درخواست تمدید پروانه

عملیات ساختمانی آغاز شده است

عملیات ساختمان آغاز نشده است

قبل از اتمام مهلت قانونی درخواست تمدید به شهرداری ارائه بشود

10% عوارض روز برای بار اول

15% عوارض سند برای بار دوم

بدون اخذ عوارض بار اول

10% عوارض روز برای بار دوم

تا یک سال پس از اتمام مهلت قانونی، درخواست تمدید به شهرداری ارائه شود

15% عوارض سند برای بار اول

20% عوارض روز برای بار دوم

10% عوارض روز برای بار اول

15% عوارض برای بار دوم

تا دو سال پس از اتمام مهلت قانونی درخواست تمدید ارائه شود

20% عوارض روز

15% عوارض روز

دو سال یا بیشتر پس از اتمام مهلت قانونی، درخواست تمدید به شهرداری ارائه شود

اخذ مابه التفاوت پرداختی و تجدید

 

- مطابق با تبصره 2 از ماده 29 قانون نوسازی و عمران، شهرداری باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروریست در پروانه ساختمانی قید نماید، لذا در اجرای قانون حداکثر مدت لازم برای پایان یافتن عملیات ساختمانی به شرح ذیل در پروانه های ساختمانی قید می گردد.

-ساختمانهای با زیر بنای کل کمتر از 300 متر مربع یک سال

 

- ساختمانهای با زیربنای کل بیش از 300 تا 2000 متر مربع دو سال

- ساختمان های با زیربنای کل بیش از 2000 متر مربع تا 5000 متر مربع  سه سال

- ساختمان های با زیربنای کل بیش از 5000 مترمربع  تا 10000 مترمربع  چهار سال

- ساختمان های با زیربنای بیش از 10000 متر مربع پنج سال

- ملاک زمان درخواست تمدید پروانه ساختمانی، تاریخ ثبت درخواست مالک در دبیرخانه شهرداری خواهد بود.

تبصره  : شهرداری موظف است قبل از اتمام مدت زمان پروانه های ساختمانی از روشهای مختلف مانند نامه نگاری، ارسال پیامک و ... موضوع را به مالکان اطلاع رسانی نماید.

بهای خدمات صدور پاسخ استعلام : در هنگام صدور پاسخ استعلام املاك عوارض مربوطه طبق فرمول زير محاسبه مي گردد .

%2×K×P2×S2

%2×K×P1×S1

 

در فرمول مذكور P1 قيمت منطقه بندي زمين و P2 ارزش معاملاتي اعيان دفترچه معاملاتی اداره دارایی97، S1 مساحت ملك ، S2 مساحت اعياني و K ضريب املاك در كاربري هاي مختلف عبارتند از :

براي كاربري مسكوني ضريب 3 و تجاري ضريب 8 و اداري ضريب 5 و صنعتي ضريب 3 و ساير كاربري هاي موجود شهر نيز ضريب 1 لحاظ مي شود .

تبصره : در خصوص محاسبه عوارض مذكور املاك داراي عرصه و اعياني براي عرصه نوع كاربري برابر طرح جامع و تفضيلي و براي اعياني نوع استفاده از ساختمان ملاك محاسبه خواهد بود .

 

 

 

 

 

 

 

وارض بر ارزش افزوده ناشي از مازاد بر تراكم مجاز : براي محاسبه عوارض مازاد بر تراكم مجاز با كاربري هاي مختلف كه برابر ضوابط پيش بيني شده در دفترچه طرح جامع و تفضيلي و هم چنين در صورتي كه املاك واقع درکار گروه شهر نياز به افزايش تراكم داشته باشند هنگام پيشنهاد براي تصويب در كار گروه امور زير بناي شهر سازي يا كميسيون موضوع ماده 5 قانون شوراي عالي شهرسازي و معماري از فرمول زير استفاده مي شود :

فرمول محاسبه :                                                                          S×P×K

 

-Kضريب املاك با كاربري هاي مختلف مي باشد

S= مساحت مربوط به افزايش تراكم

P= قيمت منطقه بندي زمين

 

نوع تراکم مازاد

مسکونی با تراکم کم

تراکم متوسط

تراکم زیاد

تجاری

انباری بنا های تجاری و نیم طبقه

بناهای اداری

بناهای صنعتی و کارگاهی

سایر کاربری

ضریب K

6

8

10

20

16

14

16

6

تبصره 1 : بديهي است در صورت عدم تصويب پيشنهاد مذكور توسط مراجع ذيصلاح ، مبالغ دريافتي يا تضمين اخذ شده در اين خصوص به مودي بايستي مسترد گردد .

تبصره 2 : اين عوارض به بناهايي كه در كميسيون ماده 100ابقاء شده و جريمه مي گردد نيز تعلق مي گيرد ولی در هنگام محاسبات عوارض بعد از کمیسیون تا حد تراکم مجاز صرفا از ردیف عوارض مربوطه در صدور پروانه ساختمانی و مازاد بر آن نیز صرفا از ضرایب جدول بالا استفاده می گردد.

تبصره 3 : عوارض مذكور هم به تراكم مازاد در ارتفاع و هم به تراكم در سطح اشغال تعلق مي گيرد .

تبصره 4 : هنگام محاسبه عوارض براي بناهاي طبقات مازاد بر ضوابط شهرسازي طرح جامع و يا تفضيلي شهر تراكم مازاد در كاربري مسكوني به ازاي هر طبقه 10% به مبلغ عوارض طبقه قبلي آن اضافه مي گردد .

 

 

 

عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجرا و تغيير طرح هاي مصوب شهري : براي محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري برابر ضوابط طرح جامع و تفضیلی شهر و همچنين اراضي واقع در محدوده شهر كه نياز به تغيير كاربري دارند در هنگام پيشنهاد آن جهت تصويب كميته فني طرح هادي با كميسيون موضوع ماده 5 قانون شوراي عالي شهرسازي و معماري مي بايست نسبت به محاسبه عوارض متعلقه به شرح ذيل اقدام نمايد :

          فرمول محاسبه : S×P×K

K = ضريب اراضي با كاربري هاي مختلف

S = مساحت زمين مورد نظر

P = قيمت منطقه بندي زمين

 

ضريب K براي كاربري مسكوني با تركم كم 8 با تراكم متوسط 12 ، با تراكم ويژه 16، تجاري 24، اداري و انتظامي 14 صنعتي و مشاغل مزاحم شهري 18 ، حمل و نقل و انبار 5، تاسيسات و تجهيزات شهري 3، آموزشي ، فضاي سبز ، مذهبي 1 بهداشتي درماني ، ورزشي 1 . غيره 3 تعريف شده است .

تبصره 1 : در هنگام تغيير كاربري ملك كاربري ديگر براي محاسبه عوارض ، ما به التفاوت ضريب K در كاربری مقصد به مبدا لحاظ مي شود و در صورتيكه تفاضل حاصل از عدد مثبت باشد قابل وصول است .

تبصره 2 : براي محاسبه عوارض تغيير كاربري ( تعيين كاربري) در حريم شهرها دو برابر سطح اشغال بنا در فرمول فوق عمل مي گردد .متولی دریافت عوارض تغییر کاربری در حریم شهر جهاد کشاورزی می باشد، شهرداری فقط در محدوده قانونی در این خصوص می تواند دریافت عوارض نماید.

تبصره 3 : بديهي است در صورت عدم تصويب پيشنهاد مذكور توسط مراجع ذيصلاح مبالغ دريافتي يا تضمين اخذ شده در اين خصوص به مودي مسترد می گردد .

عوارض عدم تامين پاركينگ : براي محاسبه عوارض عدم تامين پاركينگ در صورتيكه هنگام صدور پروانه احداث بنا امکان تامين پاركينگ مطابق دستورالعمل هاي شماره 34/3/2331 مورخ 7/2/1371 و 34/3/10740 مورخ 4/6/1371وزارت كشور براي مالكين بنا به دلايل فني فراهم نباشد ، شهرداري مي بايست نسبت به وصول عوارض آن به شرح ذيل عمل نمايد و عوارض دريافتي را به احداث پاركينگ عمومي در شهر تخصيص دهند .

P×K×(متراژ يك واحد پاركينگ معادل 25 مترمربع )

ضريب K  براي واحد هاي مسكوني عدد 10 و واحد هاي تجاري عدد 20  و واحد هاي صنعتي و مشاغل مزاحم شهري و اداري عدد 12 و ساير بناها عدد 8 تعريف شده است .

تبصره  : متراژ مربوط به هر واحد پاركينگ با توجه به ضوابط پيش بيني شده در طرح تفضيلي هر شهرداري محاسبه مي شود . كه در شهر باغستان اين متراژ 25 است .

عوارض ارزش افزوده ناشي از تفكيك غير مجاز و هزينه خدمات

تفكيك اراضي واقع در محدوده و حريم شهر برابر ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ها و تباصر ذيل آن انجام مي شود ولي در مواردي كه بدون رعايت ماده قانونی مذكور عرصه و يا اعياني تفكيك شود و يا با طرح در كميسيون ماده صد ابنيه آن ابقاء گردد و یا از طريق محاكم قضايي و يا قوانين ثبت اسناد و املاك افراز و يا تفكيك گردد عوارض مربوطه به شرح ذيل محاسبه مي گردد :

1-عوارض تفكيك غير مجاز اعياني مسكوني

الف : در صورتي كه واحد هاي مسكوني بيشتر از تعداد واحد هاي مندرج در پروانه و مجوز هاي صادره احداث شده باشد عوارض بر روي كوچكترين واحد يا واحد هاي احداث شده به ازاء هر متر مربع زير بنا ، با فرمول (n+2)p.s اخذ گردد .

ب : در صورت تبديل زير بناي غير مسكوني نظير پاركينگ و انباري ، سرايداري ، راهرو و پيلوت به مسكوني عوارض هر واحد تبديل شده به ازاء هر متر مربع زير بنا با فرمول (n+6)p.s محاسبه خواهد شد .

ج : براي ساختمان هاي دوبلكس كه به دو طبقه ( دو واحد ) تفكيك اعياني شده و به صورت دو پلاك شش دانگ درآمده ، به ازاي هر متر مربع بنا P2 دريافت خواهد شد .

د : بندهاي الف و ب مشروط به رعايت دقيق ضوابط و مقررات بهداشتي ، فني ، شهرسازي و كسب موافقت هاي لازم از كميسيون هاي قانوني قابل اجرا است .

n تعداد واحدهاي مسكوني مازاد بر پروانه و P آخرين ارزش معاملاتي ملاك عمل شهرداري s  مساحت کوچکترین واحد احداثی.

2-عوارض تفكيك غير مجاز و تبديل اعياني تجاري

اينگونه عوارض طبق فرمول زير محاسبه مي گردد :

100×P×(بزرگترين واحد تبديل شده مساحت واحد تجاري اوليه )

الف :  ساير عوارض و ديگر مطالبات قانوني طبق دستورالعمل و مصوبات صادره نيز قابل وصول است .

ب : بديهي است صدور مجوز تبديل ، منوط به رعايت ضوابط فني و شهرسازي است .

ج : طبقه همکف 100 درصد،زیرزمین 60درصد، طبقه اول50 درصد،طبقه دوم 40درصد وسوم به بالا 30درصد p محاسبه می شود.

3- سهم شوارع و خدمات عمومی از تفکیک عرصه و افراز

از آنجایی که در تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری قدر السهم شهرداری تا 25% برای تامین سرانه عمومی و خدماتی و تا 25 % از باقی مانده زمین برای احداث شوارع و معابر عمومی شهر تعیین شده است لذا قدر السهم شهرداری بایستی از بابت ماده 101 قانون شهرداریها حداکثر 75/43 % بابت تامین سرانه های عمومی و شوارع می تواند باشد. ولی درمواقعی که امکان واگذاری زمین وجود نداشته باشد ودرگذشته بدون پرداخت قدر السهم شهرداری تفکیک انجام شده باشد در صورت تامین شوارع و معابر از قطعه مورد تفکیک به شرح ذیل اقدام خواهد شد:

1ـ اراضی تفکیک شده قبل از تاسیس شهرداری (1383) به میزان 5% قیمت عادله کارشناسی روز

2-اراضی تفکیک شده بعد از تاریخ تاسیس تا سال 1390 که امکان واگذاری سهم شهرداری میسر نباشد و شوارع و خیابان آن تامین شده باشد ، به میزان 7% قیمت عادله کارشناسی روز

3-اراضی تفکیک شده بعد از سال 1390تا 1000 متر مربع در صورتیکه شوارع تامین شده باشد و امکان واگذاری سهم شهرداری میسر نباشد ، به میزان 10% قیمت عادله کارشناسی روز

4-اراضی تفکیک شده بعد از سال 1390 تا 2500 متر مربع در صورتیکه شوارع تامین شده باشد و امکان واگذاری سهم شهرداری میسر نباشد ، به میزان 12% قیمت عادله کارشناسی روز

5-اراضی بیشتر از 2500 متر مربع در کاربریهای مسکونی و تجاری بر اساس تبصره های قانون ماده 101 محاسبه و اعمال خواهد شد.

6 برای قطعات بیشتر از 500 متر با کاربری صنعتی ، کارگاهی ،انبار، باغات و سایر کاربریها معادل 10 % خالص قطعات با نظر کارشناس رسمی دادگستری.

7-مبنای تعیین قدمت ،قطعه بندی سند رسمی ثبتی یا وکالتنامه و یا بنای اعیانی  احداثی می باشد.

تبصره 1 : اگر يك ملك بر اثر عبور خيابان ، لوله آبرساني ، گازرساني و دكل هاي برق به چند قطعه تفكيك گردد به عنوان عوامل قهري تلقي شده و عوارض به آن م

لک تعلق نخواهد گرفت . بدیهی است چنانچه باقی مانده ملک از 500 متر مربع بیشتر باشد و اقدام به تفکیک مجدد نماید مشمول قانون ماده 101 خواهد بود.

تبصره 2: املاکی که با توجه به اصلاح قانون ماده 101 شهرداریها مصوبه 28/1/90 تفکیک شده اند مشمول عوارض تفکیک نمی شوند .

تبصره 3: اسناد مالکیتی که بعد ار تاریخ 11/4/1365 ( تاریخ اصلاح ماده 147/148 قانون ثبت اسناد ) بدون استعلام از شهرداری از طریق اداره ثبت اسناد و املاک صادر شده و می شوند  در صورتیکه قبلاً عوارض تفکیک و سهم شهرداری را پرداخت نکرده باشند  مشمول پرداخت سهم مندرج در این ماده می باشد .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

تبصره 4: در املاک قولنامه ای مورد قبول شهرداری که به هر دلیلی به شهرداری مراجعه می شود ودر کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری اعیانی این نوع املاک و اراضی ابقاء می شوند یا  بدون تعیین تکلیف تفکیک عرصه یا جهت اخذ پروانه ساختمانی و یا استعلام  به شهرداری مراجعه می نمایند تفکیک سهم مشاعی معادل سهم مشابه قطعات بالای 500 متر مربع قانون ماده 101 محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره 5: زمین های اوقافی طبق جلسه مورخ 25/8/1390 فقهای معظم شورای نگهبان مشمول تبصره 4 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری نمی باشد. با توجه به نظر یه شماره 44599/30/90 مورخ 2/9/90 شورای محترم نگهبان تصری  تبصره (4) این قانون خلاف موازین شرع تشخیص داده شده است. در هر صورت اجرای ضوابط و مقررات طرح توسعه شهری برای این اراضی طبق ضوابط جاری الزامی است و سرانه های شوارع و معابر و خدماتی باید تامین شود . بدیهی است مالکیت این اراضی ( سرانه ها ) همچنان در اختیار اداره اوقاف قرار دارد.

عوارض صدور مجوز حصارکشی و ديواركشي و فنس کشی برای املاک فاقد مستحدثات :

در هنگام صدور پروانه احداث ديوار براي اراضي با كاربري هاي مختلف شهرداري مي بايست از روش ذيل نسبت به محاسبه عوارض متعلقه اقدام نمايد .

فرمول محاسبه :                                p×h×L×K

 

در فرمول مذكور k= ضريب املاك با كاربري هاي مختلف

L= طول ديوار كشي

h= ارتفاع ديوار با هر نوع مصالح به جزء فنس و سيم خاردار

P= قيمت منطقه بندي زمين مورد نظر

- ضریب کاربری مسکونی

2

- ضریب کاربری تجاری و صنعتی

4

- مشاغل مزاحم شهری و اداری

3

- حریم شهر

10

- سایر کاربریها

1

تبصره 1 : عوارض ديواركشي صرفاً به آن قسمت از عرصه كه نياز به احداث ديوار دارد تعلق مي­گيرد و به بخشي از ديوار كه جزء زير بنا مي باشد عوارض آن همواره با عوارض زير بنا محاسبه مي گردد .

تبصره 2 : صدور مجوز ديواركشي و اخذ عوارض مربوطه صرفاً در مواردي كه با ضوابط شهرسازي مغايرت نداشته باشد و يا كميسيون هاي مقرر در قوانين مختلف با آن موافقت نموده باشند امكان پذير است .

تبصره 3: برای صدور مجوز فنس کشی باغات در صورت موافقت اداره جهاد کشاورزی معادل %50 عوارض مربوطه در حریم شهر محاسبه و اخذ خواهد شد.

عوارض بالکن و پيش آمدگي

باتوجه به آیین نامه پیش آمدگی های ساختمانی در گذرها مصوب 1318 و ضوابط اجرایی طرح جامع و تفصیلی شهربراي محاسبه عوارض ابنيه اي كه با رعايت ضوابط شهرسازي علي الخصوص ارتفاع مناسب از سطح معبر يا خيابان به طرف فضاي بيرون از ملك پيش آمدگي دارند علاوه بر عوارض زیر بنا ، به شرح ضرایب ذيل محاسبه می گردد :

عوارض فوق علاوه بر عوارض پایه در هنگام صدور پروانه اخذ می‏گردد.

- برای بناهای مسکونی             P4                به ازای هرمترمربع پیشروی در حیاط

- برای بناهای مسکونی             P8                به ازای هر مترمربع پیشروی در معابر شهری

- برای بناهای تجاری                 P10            پیشروی در طبقات به ازای هر مترمربع در معابر

- برای بناهای اداری وصنعتیP 6                      به ازای هر مترمربع پیشروی در معابر

تبصره : براي محاسبه عوارض پيش آمدگي ، بناهاي غير مفيد مثل : بارانگير ، نماسازي و دكورها برجسته و ... در کار بري فوق يك دوم عوارض صدرالذكر محاسبه و وصول مي شود .

عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری:

تعاريف

طرح هاي اصلاح معابر : به طرح هايي اطلاق مي گردد كه در اثر اطلاعات ترافيكي و يا طرح هاي شهرسازي نياز به اصلاحات در طرح يا معبر دارند .

طرح هاي توسعه و تطويل : به گذر هايي اطلاق مي گردد كه ادامه مسير موجود بر اثر اطلاعات ترافيكي در طرح هاي شهر سازي پيش بيني و طراحي شده اند .

طرح هاي تعريضي : به گذر هايي اطلاق مي گردد كه غالباً در هنگام تجديد بنا يا احداث بنا برابر آيين نامه گذر بندي طرح هاي تفصيلي و ساماندهي مشمول عقب نشيني مي گردند .

طرح هاي احداثي : به گذر هايي اطلاق مي گردد كه بر اساس مطالعات شهرسازي و ترافيكي ايجاد و احداث مي گردند .

این عوارض به كليه اراضي و املاكي كه بر اثر اجراي طرح هاي اصلاحي ، تعريضي ، توسعه اي و احداثي در بر گذر ، خيابان و ميادين اصلاحي يا تعريضي و يا احداثي واقع مي شوند و  این عوارض براي يك بار به آنها تعلق مي گيرد كه هنگام اخذ پروانه ساخت يا صدور پايانكار و يا گواهي عدم خلاف از صاحبان اين قبيل املاك برابر فرمول ذيل محاسبه و وصول خواهد شد : 

                                    s * P2-p1) (×k : عوارض ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری      

ضريب  kبراي املاكي كه پس از اجراي طرح داراي باقي مانده هستند . (معادل 3) و براي املاكي كه عقب نشيني ندارند ولي معبر مشرف به ملك تعريض مي شود (معادل 4 ) و براي املاكي كه قبلاً مشرف به معبر نبوده اند ولي پس از تعريض در بر معبر قرار مي گيرند ( معادل 5 ) در نظر گرفته مي شود .

P1  قیمت منطقه ای معبر قبل از اصلاح یا تعریض است.

P2 قیمت منطقه ای معبر بعد از اصلاح یا تعریض است.

تبصره: با توجه به اینکه در اثر اصلاح و یا تعریض معابر و خیابان املاک مشرف به آن دارای ارزش افزوده میگردد بنا براین بهای متراژ اصلاحی در صورت توافق و یا در صورت عدم توافق با اخذ نظریه کارشناسی رسمی برابر مقررات عوارض مربوطه تهاتر می گردد

 

 

 

 عوارض بر فضای اشغال شده توسط تاسیسات شهری:

مطابق با تبصره های 6 و 4 از ماده 96 و 101 قانون شهرداریها کلیه معابر در مالکیت شهرداری می‏باشد. با توجه به اینکه تملک اراضی و توسعه معابر واقع در مسیر طرح های عمران شهری و احداث معابر هزینه هایی را در بر دارد. از این رو برای تأمین بخشی از هزینه ها مطابق فرمول زیر محاسبه و اخذ می‏گردد.

فرمول محاسبه :                                                               P × S                     

S: اعیانی تاسیسات شهری مثل منبع آب، پست ترانسفورماتورها، پست گاز، پست مخابرات و دکل های برق هوایی و زمینی، دکل های مخابرات و خطوط لوله گذاری، کیوسک تلفن و امثال آن به ازای هر متر مربع اعیانی.

عوارض و بهای خدمات سالیانه ساختمان بانکها:

مطابق رأی 355 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای محاسبه عوارض و بهای خدمات از بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه طبق فرمول ذیل محاسبه و اخذ می‏گردد.

فرمول محاسبه :                                                              S×P×K                    

P: قیمت منطقه بندی

S: مساحت مفید اعیانی

K: ضریب (بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری 1 و صندوق های قرض الحسنه و تعاونی 5/0)

نحوه محاسبه عوارض ساختمان هاي ساخته شده :

1- كليه ساختمان هاي مسكوني قديمي گل بام كه از مخلوط خشت و آجر و سقف تير چوب باشند از پرداخت عوارض ساختماني و كسري پاركينگ گروهي و تراكم معاف مي باشند . و فقط عوارض نوسازي ( سطح شهر ) در يافت مي گردد .

2- كليه ساختمان هاي مسكوني قديمي كه قبل از سال 1352 احداث شده باشند و مشمول بند يك نباشد اعم از پوشش شيرواني و يا تراس در صورت نداشتن مجوز 14  عوارض به نرخ روز در يافت خواهد شد .

تبصره 1 : كليه ساختمان هاي مسكوني احداثي بين سالهااي 1352 تا پايان 1365 (1/1/1352 لغايت 29/12/1365) بر اساس بخشنامه شماره 34/3/1/8616 مورخه 28/4/1371 عوارض آن به نرخ روز محاسبه و وصول مي گردد و نیاز به طرح و کمیسیون ماده صد ندارند.

تبصره 2: بديهي است ساختمان هاي احداثي بعد از تاريخ 1/1/1366 پس از طرح موضوع در كميسيون ماده 100 عوارض مربوطه نیز به روز محاسبه مي گردد .

تبصره 3 : به استناد تبصره 5 دستورالعمل شماره 34/3/1/3900 مورخه 17/2/1369 وزارت محترم كشور در محاسبه عوارض صدور پروانه ساختماني بناهاي احداثي مازاد بر پروانه ساختماني يا بناهاي احداثي بدون پروانه ساختماني در خانه هاي تك واحدي و مجتمع هاي مسكوني در صورتي كه راي قطعي كميسيون ماده 100 بر ابقاء بنا باشد ( سطح ناخالص كل بنا ) در رديف مربوط از جدول (تك واحدي يا مجتمع ) منظور و ما به التفاوت عوارض محاسبه شده ، دريافت خواهد شد بديهي است در ساختمان هايي كه قبل از ابلاغ بخشنامه مورخه 16/1/1369 پروانه ساختماني دريافت داشته اند و بعداً مرتكب خلاف شده و يا مي شوند پس از صدور راي قطعي كميسيون ماده 100 مبني بر ابقاء بنا فقط عوارض صدور پروانه ساختماني بناي احداثي مازاد بر پروانه و يا بدون پروانه محاسبه و از مالك اخذ خواهد شد .

كليه ساختمان هاي تجاري كه قبل از 1/1/1369 به بهره برداري رسيده و فاقد مجوز هستند پس از طرح موضوع در كميسيون ماده 100 و قطعيت راي مبني بر ابقاء بنا مشمول عوارض مازاد بر ارزش افزوده نمي شوند و فقط عوارض پذیره سال مراجعه دريافت مي شود . منظور از بهره برداري ، فعاليت شغلي در واحد مورد نظر با گواهي ادارات ذيصلاح مي باشد (اداره دارايي و اصناف).

 5. مستند به نظريه حقوقي شماره9 5522/7-7/12/1360 اداره حقوقي و نيز مستفاد از تباصر 2-3-4-5 اصلاحي ماده 100 قانون شهرداري كه پرداخت جريمه را بر عهده مالك فعلي ملك به عنوان ذينفع مي داند ، كليه ساختمان هايي كه با استعلام از شهرداري نقل و انتقال شده و هيچگونه تغييري هم بعد از نقل و انتقال در آنها صورت نگرفته باشد در صورتي كه داراي بدهي باشند بر اساس قيمت منطقه بندي سال انتقال (قبل از سال 1369 بر اساس منطقه بندي نوسازي و بعد از سال 1369 دفترچه منطقه بندي دارايي ) محاسبه و دريافت خواهد شد .

6. عوارض تعويض پوشش : ساختمان هايي كه قصد تعويض پوشش دارند عوارض آن به صورت تجديد بنا تنها براي مقدار سطحي كه قصد تعويض پوشش دارند محاسبه و دريافت مي گردد .

7. ساختمان هايي كه قبلاً خارج از محدوده قانوني قرار داشته و در حال حاضر بر اثر اصلاح و توسعه طرح جامع در داخل محدوده شهر واقع مي شوند پس از طرح موضوع در كميسيون ماده 100 نسبت به وصول عوارض روز آنها اقدام مي گردد .

8. عوارض بالكن هاي روباز داخلي كه پروانه ساختماني ملك قبل از سال 1364 صادر شده باشد قابل وصول نبوده و در جمع زير بنا نيز منظور نخواهد شد .

9- بالكن هاي روبازداخلي وخارجي كمتر از 60 سانتي متربعنوان آبچك منظوروعوارض دريافت نمي گردد.

10. بالكن هاي رو باز كه بعد از سال 1364 احداث و بيش از 60 سانتي متر پيش آمدگي داشته باشند در سطح ناخالص زير بنا منظور و مورد محاسبه عوارض قرار خواهند گرفت .

11. براي صدور پايانكار ساختمان هاي تجاري ، اداري و صنعتي كه پروانه ساختماني آنها قبل از ابلاغ بخشنامه شماره 34/3/1/1087 مورخه 19/1/1369صادر شده و تخلفي ندارند عوارض پذيره وصول نخواهد شد .

12. ساختمان هاي تجاري ، اداري يا صنعتي كه داراي تخلف بوده و در كميسيون هاي ماده صد و يا محاكم قضايي ذيربط منتهي به صدور راي شده و يا مي شوند و حكم صادره قطعيت يافته باشد و به استناد دادنامه شماره 587 مورخه 25/11/1383 هيات عمومي ديوان عدالت اداري و مصوبه شماره 21648 / ش الف د مورخه 17/10/1385 مشمول پرداخت كليه عوارض متعلقه بر اساس مقررات جاري و در زمان وصول مطالبات مي گردند .

13. در محاسبه عوارض نيم طبقه داخل واحد تجاري ساخته شده قبل از 1/7/1384 صرفاً عوارض زیربنای تجاری برابر مقررات جاري و تراكم مازاد بر 50% مساحت مغازه مورد محاسبه و وصول قرار مي گيرد .

14. در مورد ساختمان هاي ساخته شده در صورتي كه تخلف از سوي مهندس ناظر ساختمان باشد ، توسط شهرداري موضوع به نظام مهندسي ارجاع و در صورتي كه تخلف بر اثر مغايرت نقشه با پروانه صادره باشد ، چنانچه اين مغايرت در حد تراکم مجاز بوده و مخالف اصول شهرسازي ، فني و بهداشتي نباشد با اخذ عوارض به قيمت روز بدون ارجاع پرونده به كميسيون ماده صد ، عدم خلاف و پايانكار صادر گردد

 

نحوه استرداد عوارض پروانه ساختمانی:

عوارض وصولی در شرایط ذیل طبق تعرفه محاسبه شده به مودی مسترد خواهد شد:

1- پروانه ساختمانی از طرف مراجع قضایی ابطال شده باشد.با کسر عوارض نوسازی ، پسماند و بهای خدمات بازدید مابقی مبلغ عوارض مسترد می گردد.

2-چنانچه مودی قبل از صدور پروانه ساختمانی از احداث آن منصرف و درخواست استرداد عوارض نماید.با کسر 5 % عوارض متعلقه به عنوان کارمزد مسترد خواهد شد.

3- اشتباه واریزی اشخاص به حساب شهرداری و یا اشتباه در محاسبه عوارض و وصول ارقام مازاد بدون کسر هزینه بهای خدمات مسترد می گردد.

عوارض آموزش و پرورش:

عوارض توسعه و نگهداری فضاهای آموزش 5% عوارض صدور پروانه (عوارض پذیره)محاسبه و اخذ می‏گردد.

 عوارض ایمنی ساختمانها:

این عوارض بمنظور افزایش ایمنی و ارتقاء سیستم آتش نشانی و به لحاظ ایجاد ایمنی لازم برای ساختمانها معادل 7% عوارض صدور پروانه ساختمانی (عوارض پذیره)و یا احداث بنای مازاد بر پروانه محاسبه و اخذ می‏گردد.

تبصره: چنانچه بنایی طبق رأی کمیسیونی ماده صد ابقاء گردد و عوارض مذکور نیز برای آن محاسبه و اخذ می‏گردد.

عوارض توسعه و نگهداری فضای سبز:

عوارض توسعه و نگهداری فضای سبز معادل 5% عوارض صدور پروانه ساختمانی و عوارض ایجاد و یا احداث بنای مازاد بر پروانه صادره با 7 % عوارض مربوطه محاسبه و اخذ می‏گردد.

نحوه صدور پروانه ساختمانی المثنی:

صدور پروانه ساختمانی المثنی فقط با تایید مراجع ذیصلاح از جمله نیروی انتظامی در موقع مفقودی ، سرقت ، آتش سوزی و سایر حوادث غیرمترقبه بعد از محرز شدن وقوع حادثه با اخذ کارمزدی معادل 5000 ریال برای هر متر مربع پروانه صادره مقدور خواهد شد .

اقداماتي كه احتياج به كسب مجوز ندارند :

اقدامات زير از طرف متقاضيان در محدوده خدماتي آزاد شده نیازی به مراجعه به شهرداري و كسب مجوز ندارد :

1- مرمت پشت بام از قبيل تعويض قيرگوني پوشش آسفالت ، نصب موزاييك ، اندود كاه گل ، تعويض يا تعمير شيرواني

2-تعويض موزائيك ساختمان و راه پله

3-سفيد كاري و نقاشي و نصب كاشي

4- نماسازي اعم از ساختمان و ديوارحياط

5- محوطه سازي در منازل و مجتمع هاي مسكوني مشروط بر عدم حذف پاركينگ

6-تعمير يا تعويض سرويس هاي بهداشتي

7-تعمير درب يا پنجره مشروطه به عدم تغيير در نظام فني و معماري و كاربري ساختماني

هزينه حفاري :

براساس ماده 103 قانون شهرداري ها كليه ي وزارتخانه ها و موسسات دولتي و خصوصي موظفند قبل از هرگونه اقدامي نسبت به كارهاي عمراني واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبيل احداث شبكه تلفن ، برق و آب و ساير تاسيسات و همچنين اتصال راه هاي عمومي و فردي رعايت نقشه جامع شهر سازي را بنمايند . اين قبیل اقدام بايد با موافقت كتبي شهرداري انجام گيرد و موسسه اقدام كننده مكلف است هرگونه خرابي و زياني را كه در اثر اقدامات مزبور به آسفالت يا ساختمان ها ، معابر عمومي وارد آيد در مدت متناسبي كه با جلب نظر شهرداري تعيين خواهد شد ترميم نموده و به وضع اول درآورد ، در غیر اين صورت شهرداري خرابي و زيان وارده را ترميم و به حالت اول درآورده و هزينه ترميم شده را طبق دستورالعمل و آيين نامه مربوطه با 10% اضافه از طريق اجراي ثبت اسناد وصول خواهد كرد .

جدول محاسبات هزینه های حفاری :

ردیف

عنوان حفاری

مبلغ ریالی به ازای هر متر

1

زیر سازی و آسفالت توسط ادارات و سازمانها

000/540/2

2

آسفالت توسط ادارات و سازمانها

000/900/1

3

روکش آسفالت

000/920

4

حفاری پیاده رو

000/620

5

حفاری خاکی

000/500

تبصره : این هزینه ها با برآورد متراژ از طرف معاونت عمران و بازآفرینی شهری و اعلام آن به واحد درآمد اخذ خواهد شد.

هزینه کارشناسی و بهای خدمات پاسخگویی:

نظر به ضرورت بازدید میدانی مامورین شهرداری جهت تعیین مساحت عرصه و اعیان املاک و اعلام نظریه کارشناسی هزینه های متعلقه به شرح ذیل تعیین می گردد:

1 در هردرخواست بازدید ( صدور پروانه ، مفاصا حساب ، تفکیک ، استعلام کاربری  و ....) برروی عرصه املاک به ازای هر متر مربع عرصه 2000 ریال .

2- در هردرخواست بازدید ( صدور عدم خلاف  ، پایانکار ، استعلام آب ، برق ، گاز و... برروی اعیان به ازای  هر متر مربع  4000 ریال .

3- در هردرخواست بازدید و رسیدگی به کارگاه ها و کارخانجات دایر در ازای  هر متر مربع عرصه مبلغ 2000 ریال و اعیان 4000 ریال .

تبصره : درخصوص آن دسته از املاک که با گزارش واحد کنترل ونظارت شهرداری و سایردستگاههای اجرایی بدون مراجعه مالک یا ذینفع منجر به بازدید فنی می شود عوارض متناسب با مبالغ فوق به عنوان بدهی در پرونده درج می گردد تا نسبت به وصول آن هنگام مراجعه مالک اقدام لازم بعمل آید.

هزینه فک پلمپ و نیوجرسی واحدهای مسکونی، تجاری ،صنعتی و غیره برای هربار000/000/5 ریال می گردد

بهای خدمات سالیانه مهاجرين و اتباع خارجه :

بهای خدمات ساليانه مهاجرين و اتباع خارجه با توجه به نامه شماره 12624/ص/93/22 مورخه 10/8/1396 دفتر امور اتباع و مهاجرين خارجه استانداري تهران به شرح ذيل عمل شود :

الف : باتوجه به اسكان اكثريت مهاجرين درمحدوده شهرها وروستاها واستفاده ايشان ازكليه خدمات ارائه شده توسط شهرداري ها ودهياري ها، لذامقررگرديد بهای خدمات ساليانه به شرح ذيل ازمهاجرين اخذشود .

درصورت تغییر قیمت پیشنهادی از سوی سازمان اتباع خارجه عوارض بر مبنای آن محاسبه و اخذ خواهد شد.

افراد مهاجر يك  نفره 000/000/2 ريال سالانه

خانواده هاي مهاجر دو یا سه نفره مبلغ 000/500/2ريال سالانه

خانواده هاي مهاجر چهار یا پنج نفره مبلغ 000/000/3 ریال سالانه

خانواده های مهاجر شش نفره و بالاتر مبلغ 000/000/4 ریال سالانه

عوارض نوسازی

 نحوه محاسبه عوارض نوسازی طبق ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری از ابتدای سال 1389براساس بندد جدول شماره 25 قانون بودجه سال 1389 عبارت است ازیک و نیم درصدارزش ملک طبق فرمول ذیل:

S1: مساحت عرصه ملک به نسبت از کل ملک 36%× K1 × P1 × S1 = 1 فرمول محاسبه عرصه

S2: مساحت اعیان ملک

P1: قیمت منطقه ای عرصه براساس معبر مورد نظر 36%× K2 × P2 × S2 = 2 فرمول محاسبه اعیان

P2: قیمت منطقه ای اعیان

K1,2: ضریب براساس بخشنامه : 5/1 %

تبصره 1: جمع فرمول محاسبه 1 عرصه 2 و اعیان برابر باعوارض نوسازی یک سال است.

تبصره 2: طبق ماده 14 قانون نوسازی 9 درصد جریمه دیرکرد به ازای هر سال نسبت به سنوات قبل محاسبه و اخذ می‏گردد. 

تعرفه عوارض مدیریت پسماندهای عادی پیشنهادی بابت سال مالی 99:

 به استناد ماده هشتم (8) قانون مدیریت پسماند مصوب 20/2/83 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی مربوط مصوب 1/5/1384 هیأت محترم وزیران و دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماندی عادی شهری ابلاغی به شماره 3/95225/3 به تاریخ 17/7/1385 وزیر محترم کشور، شهرداری باغستان از ابتدای سال 1399 بهای خدمات مدیریت پسماندهای شهری از مشاغل، اماکن و واحدهای مطابق جدول طبقه بندی پیوست به شرح زیر پیشنهاد می نماید، بدیهی است درآمد حاصله را صرف هزینه های مدیریت پسماند می نماید.

الف) بهای خدمات پرداختی توسط تولید کنندگان پسماندهای عادی برای اماکن مسکونی

c=fÍdÍr(ct+cd)Íe1Íe2

بعد خانوار شهری باغستان (5/3 نفر) = f

تعداد روزهای سال (365 روز)= d

سرانه تولید پسماند در شهر باغستان (800 گرم) = r

هزینه جمع آوری و حمل و نقل یک کیلوگرم پسماند عادی شهری در شهر باغستان (1500ریال) ct=

هزینه دفع یک کیلوگرم پسماند عادی شهری در شهر باغستان (140 ریال) cd=

نسبت عوارض نوسازی واحد مسکونی مورد نظر به متوسط عوارض نوسازی یک واحد مسکونی در شهر باغستان = ضریب تعدیل منطقه ای (E1)

(ضریب تشویق جهت گسترش تفکیک از مبداء) = (E2) نسبت پسماند تفکیک نشده به کل پسماند تولیدی

بهای سالیانه خدمات مدیریت پسماند عادی یک خانوار شهری در شهر باغستان =

 

ب) بهای خدمات پرداختی توسط تولید کنندگان پسماند تجاری و اداری

بند 1: بهای خدمات مدیریت پسماند، صنوف 50% عوارض سبک با توجه به نوع کسب تعیین می‏گردد.

بند 2: بهای خدمات مدیریت پسماند کلیه اماکن اداری و مراکز مؤسسات آموزش و شرکتهای دولتی و خدماتی که صنف محسوب نمی گردد معادل 100% عوارض نوسازی ملک تعیین می‏گردد.

با استناد به مفاد بندهای یکم (1) و دوم (2) بخش «ب» از دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماندهای عادی شهری ابلاغی وزارت محترم کشور به شماره 3/95225/3 به تاریخ 85/7/17، بهای خدمات پرداختی توسط مشاغل و اماکن پر زباله (مطابق لیست ابلاغی وزارت کشور) به شرح ذیل تعیین می شود:

1- بهای خدمات مدیریت پسماند واحدهای صنفی پر زباله رده اول (براساس جدول طبقه بندی پیوست) از قبیل میوه و سبزی فروشی ها، گل فروشی ها، و رستوران ها علاوه بر بهای خدمات واحدهای صنفی عادی پنجاه درصد (50%) عوارض کسب و پیشه به میزان صد درصد عوارض کسب پیشه بابت تولید زباله انبوه خواهد بود.

2- بهای خدمات مدیریت پسماندهای واحدهای صنفی پرزباله رده دوم (براساس جدول طبقه بندی پیوست) از قبیل ساندویچی ها، سوپرمارکت ها و آرایشگاه ها علاوه بر بهای خدمات واحدهای صنفی عادی (پنجاه درصد (50%) عوارض کسب پیشه) به میزان پنجاه درصد (50%) عوارض کسب پیشه نیز بابت تولید زباله انبوه خواهد بود.

3- بهای خدمات مدیریت پسماندهای واحدهای اداری آموزشی، فرهنگی و درمانی رده او ل(براساس جدول طبقه بندی پیوست) از قبیل درمانگاه ها (پسماند عادی)، بیمارستان ها (پسماند عادب)، بوفه های سینما و سایر واحدهای مشابه، علاوه بر بهای خدمات واحدهای اداری، آموزشی، فرهنگی و درمانی عادی (صد در صد عوارض نوسازی ملک) به عنوان عوارض نوسازی ملک محاسبه و بابت تولید زباله انبوه دریافت شود.

4- بهای خدمات مدیریت پسماند واحدهای اداری، آموزشی، فرهنگی و درمانی رده دوم (براساس جدول طبقه بندی پیوست) از قبیل دندانپزشکی ها (پسماندهای عادی)، مطب ها (پسماندهای عادی)، کلینیک های پزشکی (پسماند های عادی)، مراکز آموزشی (بجز مدارس دولتی) علاوه بر بهای خدمات واحدهای اداری، آموزشی، فرهنگی و درمانی عادی به میزان پنجاه درصد (50%) عوارض نوسازی ملک محاسبه و بابت تولید زباله انبوه خواهد بود.

 

تبصره یکم (1):

مساجد، حسینیه ها، تکایا، اماکن مذهبی، اقلیت های دینی (زرتشتی، کلیمی، مسیحی) و مدارس (ابتدایی، راهنمایی ف متوسطه و پیش دانشگاهی) دولتی مشمول پرداخت بهای خدمات مدیریت پسماند نمی باشند. چنانچه در این اماکن واحدهای غیر مرتبط مانند، واحدهای تجاری مستقر باشند متناسب با تعداد واحد و نوع کسب مشمول پرداخت بهای خدمات مدیریت پسماند خواهند بود.

تبصره دوم (2):

با استناد به مفاد ماده هشتم (8) قانون مدیریت پسماندها مصوب مجلس شورای اسلامی، شهرداری باغستان موظف است کلیه درآمدهای حاصله ازدریافت بهای خدمات این مصوبه را به حساب درآمدی خاصی که با تأیید شورای اسلامی شهر باغستان افتتاح می گردد، واریز نموده و صرفاً در امر مدیریت پسماندهای عادی شهر هزینه نماید.

جدول طبقه بندی اصناف و واحدهای مختلف بر حسب میزان تولید زباله

واحدهای صنفی پر زباله رده اول

واحدهای صنفی پرزباله رده دوم

گل فروشی ها، میوه و سبزی فروشی ها، رستوران ها، هتل ها و مهمانسراها، آشپزخانه ها، فروشگاه های مرغ، ماهی و تخم مرغ، تالارهای پذیرایی، بارفروشان (میوه و تره بار)، اتو سرویس ها (خدمات روغن، تعمیرات و کارواش)، کارخانجات داخل حریم شهر، مراکز لاستیک، تجاری و پاساژها

ساندویچی ها، سوپرمارکت ها، آرایشگاه های مردانه و زنانه، کافی شا پ ها، بستنی و آبمیوه فروشی ها، خوار کافه تریاها و آجیل فروشی ها، کله پزش ها، و بار فروشی ها، خشکبار و سیرابی فروشی ها، مبل سازی و درودگری و نجاری

واحدهای اداری، آموزشی، فرهنگی و درمانی پر زباله رده اول

واحدهای اداری، آموزشی، فرهنگی و درمانی پر زباله رده دوم

-

دندانپزشکی‎ها، مطب‎ها و کلینیک‎های پزشکی،

مراکز آموزشی (بجز مدارس دولتی)

 

 

 

 

تبصره:

- حمل پسماند شرکت‎های صنعتی برعهده خود این شرکت‎ها بوده و در صورتیکه شهرداری اقدام به جمع‎آوری نماید ضمن در اختیار گرفتن ادوات موردنیاز از مراکز فوق هزینه کامل اخذ می‎‎گردد.

- جمع‎آوری و حمل نخاله‎های ساختمانی برعهده ملک و زیر نظر مستقیم شهرداری (گودهای مجاز) بوده و در صورتیکه شهرداری اقدام نماید ضمن در اختیار گرفتن ادوات موردنیاز از مراکز فوق هزینه کامل اخذ می‎گردد.

- در اجرای تبصره ذیل ماده 20 شیوه‎نامه اجرایی سازمان‎دهی پسماندهای عمرانی و ساختمانی که مقرر می‎نماید در صورت بروز آلودگی و پخش شدن پسماندهای عمرانی و ساختمانی در طول مسیر توسط راننده خودروی مختلف ملزم به پاکسازی محل می‎باشد در غیر اینصورت راننده خودرو مؤظف به پرداخت بهای خدمات پاکسازی به شرح ذیل می‎باشد.

نوع تخلف

واحد

مبلغ واحد جریمه (ریال)

عدم پوشش مناسب در قسمت بار و ریزش پسماند عمرانی و ساختمانی در معابر شهری

هر مورد

000/600/2

 

- در اجرای ماده 24 شیوه‎نامه اجرایی ساماندهی پسماندهای عمرانی و ساختمانی که مقرر می‎نماید: در صورت عدم جمع‎آوری پسماندهای جزء عمرانی و ساختمانی توسط تولیدکننده ظرف مدت 48 ساعت، شهرداری می‎تواند نسبت به جمع‎آوری و انتقال آن از طریق دفاتر مجاز اقدام نماید و هزینه بهای خدمات عدم جمع‎آوری به شرح ذیل از تولیدکننده اخذ می‎گردد. پس از ابلاغ اخطار و عدم جمع‎آوری توسط تولیدکننده شهرداری نسبت به جمع‎آوری اقدام و هزینه‎ای معادل 2 برابر هزینه تمام شده (جریمه، هزینه جمع‎آوری) از تولیدکننده اخذ می‎نماید و واحد مدیریت پسماند شهری مراتب را طی نامه‎ای به شهرداری اعلام و صدور گواهی منوط به پرداخت وجه اعلام شده خواهد بود.

- پرداخت هزینه جهت صدور مجوز فعالیت (حق عضویت) ماشین‎آلات تحت پوشش در بخش حمل و نقل پسماندهای عمرانی و ساختمانی برای یک دوره شش ماه بشرح ذیل می‎باشد بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده.

* با عنایت به تفاهم‎نامه مابین شهرداری باغستان و شهرک صنعتی گلگون به شماره 1854/97 مورخ 05/12/97 بابت ارائه خدمات رفت و روب و جمع‎آوری پسماندهای عادی در شهرک مذکور فرمول زیر جهت اخذ عوارض مربوطه پیشنهاد می‎گردد.

C=s*h

C: هزینه‎های مربوط به ارائه خدمات رفت و روب و جمع‎آوری پسماندهای عادی

S: مساحت

H: بهای خدمات به ازای هر مترمربع (000/5 ریال)

تبصره : مودیانی که عوارض و بدهی های خود را در خصوص نوسازی و پسماند  نقداً و یکجا پرداخت نمایند به شرح جدول ذیل محاسبه و اخذ خواهد شد.

سه ماهه اول سال

سه ماهه دوم سال

سه ماهه سوم سال

سه ماهه چهارم سال

معادل  %75

معادل %80

معادل %85

معادل %90

 

عوارض مربوط به ساماندهی زباله های شهری و فاضلاب در کلیه کاربریها

بسیاری ازشهرداریها جهت ارائه خدمات بهینه و مطلوب به شهروندان وفرهنگسازی عمومی ساعات مشخصی را در شبانهروزجهت جمعآوری،حمل ودفن زبالههای شهری اطلاعرسانی نمودهاند.در این راستا برخی نهادها، ادارات، مدارس وکسبه که نقش به سزایی را درتولید زباله باحجم بالادارند، بدون رعایت ساعات مشخص اقدام به رهاسازی زبالهها وفاضلابهای خوددر کنارگذرها مینمایند،که باعث رشد و انتشار انواع بیماریها و آلودگیهای شهری شده است. لذا جهت جلوگیری از چنین اقدامات جریمههای ذیل شامل حال متخلفین خواهد شد.

 

 

 

 

1- عوارض رهاسازی زبالههای شهری در هر نوع کاربری (غیر از مسکونی) خارج از وقت مقرر

تخلف در بار اول: صدور و ارسال اخطاریه کتبی مبنی بر عدم تکرار آن

تخلف در بار دوم: صدور و ارسال اخطاریه کتبی و عوارض معادل 50 درصد تعریفه یکساله حمل و دفن زباله برابر قیمت حرفه موردنظر.

تخلف دربارسوم:صدوروارسال اخطاریه کتبی وعوارض معادل کل تعرفه یکساله حمل ودفن زباله برابرقیمت حرفه موردنظر.

2- عوارض رهاسازی فاضلاب واحدهای تجاری، اداری و صنعتی و... (غیر از مسکونی) در سطح معابر و شوارع

- تخلف در بار اول: صدور و ارسال اخطاریه کتبی مبنی بر عدم رهاسازی فاضلاب مربوطه.

- تخلف در بار دوم: در صورت تکرار و عدم رفع تخلف مورد نظر در مدت تعیین شده (یکماه)، صدور و ارسال اخطاریه کتبی مجدد و اخذ مبلغ 000/000/6 ریال

- تخلف در بار سوم: درصورت تکرار و عدم رفع تخلف مورد نظر در مدت تعیین شده (یکماه)، صدور و ارسال اخطاریه کتبی مجدد و اخذ مبلغ 000/000/9 ریال

3- عوارض رهاسازی فاضلاب واحدهای مسکونی در سطح معابر و شوارع:

برای بار اول: صدور و ارسال اخطاریه کتبی مبنی بر عدم رهاسازی فاضلاب مربوطه.

برای بار دوم: در صورت تکرار و عدم رفع تخلف مورد نظر در مدت تعیین شده (یکماه)، صدور و ارسال اخطاریه کتبی مجدد و اخذ مبلغ 000/500/1 ریال

برای بار سوم: درصورت تکرار و عدم رفع تخلف مورد نظر در مهلت تعیین شده (یکماهه)، صدور و ارسال اخطاریه مجدد و اخذ مبلغ 000/000/3 ریال.

تبصره1:شناسایی و صدور اخطاریه توسط مأمورین اداره اجرائیات با هماهنگی نواحی مربوطه صورت پذیرفته و مبالغ طی فیشهای تعبیه از طریق شهرداری و به حساب مربوطه واریز میگردد، وصول هرگونه وجه نقد در این خصوص ممنوع بوده و با متخلفین برابر مقررات برخورد خواهد شد.

تبصره2:مدت زمان هراخطاریه برای مواردالف،ب وج یک ماه می باشد ودرصورت تحویل آخرین اخطاریه(اخطارسوم) وعدم رفع مشکل درمدت یک ماه، شهرداری پرونده مربوطه را به کمیسیون بند20ماده55 قانون شهرداریهاارجاع مینماید.

 

 

 

 

عوارض و بهای خدمات توسعه و نگهداری فضای سبز شهر باغستان:

عنوان خدمات

مبنای محاسبه اخذ عوارض

توضیحات

بهای خدمات ایجاد و نگهداری یک مترمربع فضای سبز ساختمانهای با کاربری مسکونی و تجاری که فضای سبز را حذف کرده‎اند

A= 10%S (M+N+2P)

به استناد بخشنامه شماره 55929/4/95 مورخ 21/12/95 و نامه ابلاغی شماره 17210/4/96 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران

بهای خدمات ایجاد نگهداری یک مترمربع فضای سبز انبارهای بدون سقف که فضای سبز را حذف کرده‎اند

A= 10%S (M+N+2P)

"

بهای خدمات ایجاد نگهداری یک مترمربع فضای سبز انبارهای مسقف که فضای سبز را حذف کرده‎اند

A= 15%S (M+N+2P)

"

بهای خدمات ایجاد نگهداری یک مترمربع فضای سبز کارخانجات و شهرک‏‎ها و کارگاههای صنعتی که فضای سبز را حذف کرده‎اند

A= 15%S (M+N+2P)

در خصوص مجتمع صنعتی گلگون با استناد به نامه شماره 4797-96-101 مورخ 1/7/96 اداره کل حفاظت محیط‎زیست استان تهران الزامی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

A= مبلغ قابل وصول

S= مساحت عرصه کل پلاک

P= قیمت منطقه‏ای شهر

 

M= عدد ثابت هزینه اجرای فضای سبز در یک مترمربع برای کلیه شهرهای استان تهران 000/300 ریال درنظر گرفته شده است.

N= عدد ثابت هزینه نگهداری دو سال یک مترمربع فضای سبز برای کلیه شهرهای استان تهران 000/50 ریال درنظر گرفته شده است.

تبصره 1- در زمان صدور پروانه ساختمانی معادل 5% عوارض پروانه ساختمانی جهت توسعه فضای سبز از مؤدیانی اخذ خواهد شد.

تبصره 2- بهای خدمات بازدید و کارشناسی فضای سبز بابت 10% فضای سبز کاربریهای مسکونی 000/500 ریال و بابت 15% انبار و کارخانجات مبلغ 000/000/1 ریال اخذ خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جرایم مربوط به قطع اشجاربدون مجوز(طرح درکمیسیون ماده 7 آیین نامه قانون حفظ وگسترش فضای سبز)

عنوان

مأخذ محاسبه

توضیحات

قطع درختان و گیاهان (به ازای هر اصله) با تصمیم کمیسیون ماده 7 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز شهرها

نهال با محیط بن کمتر از 15 سانتیمتر 000/500/4 ریال

1- در صورتیکه قطع درختان بدون مجوز صورت گیرد با اعمال ضریب 5/1 تا 3 به عوارض محاسبه و اخذ می‏‎گردد.

درخت با محیط بن تا 30 سانتیمتر 000/000/9 ریال

* جرایم املاک مسکونی براساس عوارض قطع اشجار با ضریب 2 محاسبه و اخذ گردد.

درخت با محیط بن 31-50 سانتیمتر 000/000/9 ریال بعلاوه هر سانتیمتر مازاد بر 30 سانتیمتر 000/70 ریال

* جرایم مربوط به خیابانها و معابر براساس عوارض قطع اشجار با ضریب 5/1 تا 3 محاسبه و اخذ گردد.

درخت با محیط بن 51-100 سانتیمتر 000/000/9 ریال بعلاوه هر سانتیمتر مازاد بر 30 سانتیمتر 000/90 ریال

* جرایم مربوط به درختانی که در املاک تجاری و صنعتی قرار گرفته‎اند با ضریب 2 تا 3 محاسبه و اخذ گردد.

درخت با محیط بن 101-150 سانتیمتر 000/000/9 ریال بعلاوه هر سانتیمتر مازاد بر 30 سانتیمتر 000/100 ریال

* جرایم باغاتی که قطع اشجار صورت گرفته است با ضریب 5/1 تا 3 محاسبه و اخذ گردد.

درخت با محیط بن بالای150 سانتیمتر 000/000/9 ریال بعلاوه هر سانتیمتر مازاد بر 30 سانتیمتر 000/110 ریال

2-درمواردی که درختان شهربازدهی خودرابه علت کهولت،آفت وبیماری ازدست داده ویا در شرف سقوط باشند ومالک تقاضای قطع یا جابجایی آن راداشته باشند کمیسیون به استناد مقررات و قوانین مربوطه اتخاذ تصمیم خواهد شد.

گیاهان پوششی به ازای هر مترمربع 000/800 ریال

3- جریمه تخریب یک مترمربع چمن 000/000/3 ریال و یک مترمربع گل و گیاه و درختچه‎های زینتی 000/500/3 ریال تعیین می‎شود.

 

 

 

 

 

بهای خدمات رفع سد معبر و آثار ناشی از تخلیه نخاله :

تأمین هزینه های تحمیل شده به شهرداری جهت رفع سد معبر و رفع آثار از تخلیه نخاله در شهر هزینه های زیر از عوامل ایجاد کننده برای هر نوبت به شرح موارد ذیل محاسبه و اخذ می گردد.

1

خودرو نیسان مرحله اول

000/500/3 ريال

مرحله دوم به بعد

000/000/4ريال

2

دست فروشان دوره گرد مرحله اول

000/500/1ريال

مرحله دوم به بعد

000/000/3ريال

3

میوه فروشان تا یک ماه

000/500/2ريال

مازاد بر یک ماه

000/000/3ريال

4

وانت بار های سیار روزانه

000/400ريال

دستفروشان متفرقه روزانه

000/200ريال

5

اتومبیل خاور یک روز توقف در مکانهای غیر مجاز سطح شهر

000/200/1ريال

به ازای هر روز مازاد

000/500/1ريال

6

تخلیه نخاله توسط کامیون مرحله اول

000/000/20ريال

مرحله دوم به بعد

000/000/40ريال

7

تخلیه نخاله توسط نیسان و وانت بار

000/000/10ريال

مرحله دوم به بعد

000/000/20ريال

8

لوازم توقیفی از یک روز تا یک هفته در انبار محل نگهداری شهرداری 000/500ريال و هر روز مازاد توقیفی بیش از یک هفته روزانه مبلغ 000/50ريال

9

گوسفند فروشان به ازای هر رأس

000/50ريال

10

تفکیک ضایعات ساختمانی غیر مجاز مرحله اول

000/000/20 ريال

مرحله دوم به بعد

000/000/30 ريال

11

تخلیه نخاله های ساختمانی در کوچه ها تا 10متر به ازای هر متر مربع آشغال روزانه

000/100 ريال

پیاده رو ها به صورت روزانه

000/300ريال

12

تخلیه نخاله های ساختمانی در خیابانهای اصلی تا عرض 24 متری به ازای هر متر مربع آشغال روزانه

000/150ريال

خیابانهای بیش از 24 متری به ازای هر روز

000/200 ريال

 

جریمه خودرو های حامل بار نخاله و ضایعات ساختمانی که از مسیر خود خارج می گردد.

000/000/20 ریال

مرحله دوم

000/000/10ريال

کامیون مرحله اول

1

000/000/12ريال

مرحله دوم

000/000/6ريال

خاور مرحله اول

2

000/000/6ريال

مرحله دوم

000/000/3ريال

نیسان مرحله اول

3

 

 

عوارض بر تابلوهای تبلیغاتی محیطی به غیر از تابلوهای معرفی (عوارض سیما و منظر)

عوارض کلیه تابلوهای تبلیغاتی محیطی در شهر باغستان به شرح ذیل محاسبه و وصول می‎گردد.

تعیین عوارض تابلوها بر واحدهای صنفی، نما، پیکره ساختمان‎ها و یا محوطه بیرونی اماکن (ماهیانه به ازاء هر مترمربع تابلو)

نحوه استقرار جنس

معمولی

(چوبی و فلزی)

نئون و پلاستیک (هر نوع تابلوی نورپردازی شده)

الکتریکی (دیجیتال، کامپیوتر)

منصوب بر روی دیوار با پیکره ساختمان و یا محوطه اماکن

5% قیمت منطقه‎ای

7% قیمت منطقه‎ای

10% قیمت منطقه‎ای

منصوب بر روی پایه

8% قیمت منطقه‎ای

12% قیمت منطقه‎ای

20% قیمت منطقه‎ای

منصوب بر روی بام ساختمان

20% قیمت منطقه‎ای

30% قیمت منطقه‎ای

50% قیمت منطقه‎ای

 

فرمول محاسبه                                                  SÍPÍK

 

S = مساحت تابلو

P = قیمت منطقه‎ای

K = ضریب

 

تعیین هزینه تبلیغات محیطی تابلوهای تولید داخل بر روی (تابلوهای تجاری)

نحوه استقرار جنس

فلزی، نئون، پلاستیک، فلکسی خیس، رایانه‎ای، لیزری، چند تصویره

روی سر در ورودی و دیوار حیاط

15% دفترچه مصوب ارزش معاملاتی املاک

روی نمای اصلی و میانی ساختمان

25% دفترچه مصوب ارزش معاملاتی املاک

روی پایه داخل محوطه و بام ساختمان

40% دفترچه مصوب ارزش معاملاتی املاک

تبصره 1: هزینه امحاءِ و پاکسازی تبلیغات غیرمجاز توسط واحد زیباسازی از مبلغ 000/00/1 ریال تا 000/000/2 ریال دریافت می‎گردد.

تبصره 2- هزینه تبلیغات محیطی تابلوهای محصولات و کالاهای تولید داخلی تحت لیسانس خارجی معادل (5/1) برابر تعرفه فوقالاشاره.

تبصره 3- محصولات خارجی (5/2) برابر براساس جدول فوقالذکر وصول میگردد.

تبصره 4- انجام تبلیغات محیطی مربوط به جدارههای بیرونی و درونی وسایل نقلیه عمومی (تاکسی، اتوبوس و مینیبوس).

جدارههای بیرونی به ازای هر مترمربع 000/500/1 ریال

جدارههای درونی به ازای هر مترمربع 000/000/1 ریال

تبصره 5- کلیه تابلوهای موسوم به تابلوهای پوشاک، دفاتر وکالت، دفاتر اسناد رسمی، دفاتر دولت الکترونیک مشمول عوارض تابلوها نمیباشد. مگر اینکه اندازه مساحت آنها بیشتر از یک مترمربع باشد.

تبصره 6- عوارض نصب پلاک مسکونی 000/300 ریال تجاری، اداری و صنعتی 000/400 ریال.

تبصره 7- بهای خدمات جمعآوری داربستهای اعلانهای شهری (غیرمجاز) 000/700 ریال و بهای خدمات خسارت بر جداره شهری دیوارنویسی به ازای هر مترمربع 000/500 ریال.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بهای خدمات سازمان مدیریت حمل و نقل شهر باغستان (اتوبوسرانی)

عنوان خدمات

مأخذ محاسبه سال 99

اجاره خطوط اتوبوس (ماهیانه)

خط باغستان آزادی

000/000/1 ریال

خط باغستان آذری

000/000/1 ریال

خط باغستان کرج

000/850 ریال

خط باغستان شهریار

000/650 ریال

حق ورود به خطوط اتوبوس

خط باغستان آزادی

000/000/15 ریال

خط باغستان آذری

000/000/15 ریال

خط باغستان کرج

000/000/11 ریال

خط باغستان شهریار

000/500/6 ریال

نقل و انتقال اتوبوس

__

000/000/20 ریال

صدور کارتکس

اتوبوس (سرویس مدارس)

000/200/1 ریال

مینیبوس (سرویس مدارس)

000/900 ریال

صدور مجوز سالانه به شرکتهای حمل سرویس مدارس

__

000/000/15 ریال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بهای خدمات اداره حمل و نقل و ترافیک (تاکسیرانی)

ردیف

عنوان خدمات

نرخ عوارض

توضیحات

ردیف

عنوان خدمات

نرخ عوارض

توضیحات

1

واگذاری حق امتیاز تاکسی

000/000/15 ریال

__

17

تغییر پلاک از

شخصی به عمومی

000/700 ریال

 

2

هزینه نقل و انتقال سند و امتیاز

5/3 % معامله

 

بصورت توافقی

بین متعاملین

18

صدور قولنامه

امتیاز تاکسی

000/000/1ريال

 

3

حق عضویت به ازای هر دستگاه

000/250/1 ریال

با اعتبار یکساله

19

هزینه صدور پروانه

فعالیت وسایل نقلیه مسافری ظرفیت حداکثر 15 نفر

 

000/000/1ريال

هزینه تمدید

50% ثبت‎نام

4

صدور پروانه اولیه

000/500 ریال

تاکسیوانت‎بار

سرویس مدارس

20

5

تشکیل پرونده ثبت‎نام و پذیرش اولیه از متقاضیان

000/450 ریال

تاکسیوانت‎بار

سرویس مدارس

21

6

صدور کارت

000/300 ریال

کد شناسایی

آرم بغل

22

ظرفیت بین

6 تا 27 نفر

000/000/2 ریال

7

جایگزین کردن خودرو

000/500/1 ریال

تاکسیوانت‎بار

سرویس مدارس

23

ظرفیت بالای 27نفر

000/000/3

8

تمدید پروانه

000/200 ریال

با اعتبار یکساله

24

هزینه صدور

پروانه اشتغال

000/000/1 ریال

 

9

صدور کارت و پروانه

تاکسی المثنی

 

 

 

 

000/750 ریال

__

25

وسایل نقلیه مسافری

ظرفیت حداکثر 15 نفر

000/000/2 ریال

10

صدور پروانه اشتغال

وسائل باری شهری

000/900 ریال

__

26

تشکیل پرونده

000/500 ریال

4 برابر حق امتیاز

چک یا سفته

27

وثیقه تضمین

11

هزینه بکارگیری

راننده کمکی

000/500 ریال

تاکسی

بصورت سالانه

28

 

 

 

12

صدور پروانه رانندگی

تاکسی - وانت‎بار کمکی

000/500 ریال

سالانه

29

حسن انجام خدمت

رانندگی تاکسی

4 برابر حق امتیاز

چک یا سفته

13

صدور گواهی صلاحیت

برای رانندگان

000/500 ریال

با اعتبار

9 ماهه

30

آرم سازمان

000/200 ریال

14

آزمون شهری

000/200 ریال

 

31

میزان وثیقه از سوی نمایندگیهای شرکتهای حمل و نقل مسافر درون شهری و دانش‎آموزی

3 برابر حق امتیاز

چک یا سفته

15

هزینه خدمات صدور پروانه

بهره‎برداری برای شرکتهای

حمل و نقل دانش‎آموزی

000/000/4 ریال

با اعتبار

3 ساله

32

 

 

16

هزینه تمدید خدمات و

تمدید پروانه بهره‎برداری

شرکتهای حمل‎ونقل دانش‎آموزی

000/000/8 ریال

مدت مهلت

پروانه

33

کمتر از 5/3 تن

بین 5/3 تا 2 تن

بیش از 6 تن

000/000/6 ریال

000/000/2 ریال

000/800/3 ریال

هزینه تمدید

50% ثبتنام

17

هزینه صدور پروانه

نمایندگی آژانس

000/000/2 ریال

یکساله

34

بازدید از محل مورد درخواست جهت تأسیس آژانس

000/500 ریال

__

 

 

 

 

بهای خدمات سازمان آتش‎نشانی و خدمات ایمنی شهرداری باغستان 1399

عنوان خدمات

مأخذ محاسبه (ریال)

توضیحات

اطفاء حریق، امداد و نجات، احتیاط حریق، احتیاط امداد

رایگان

_

طراحی و اجرای سیستم‎های ایمنی

5% کل قرارداد

شرکتهای مورد تایید و قرارداد سازمان

نگهداری سیتسم‎های ایمنی

5% کل قرارداد

شرکتهای مورد تایید و قرارداد سازمان

هزینه کارشناسی و صدور دستورالعمل از محل به لحاظ موارد ایمنی بابت هر واحد مسکونی و تجاری در حین صدور پروانه پایانکار و عدم خلاف طبق مجوز و یا در حال اجرا

هر واحد مسکونی 000/800 ریال

از زمان اعزام تا بازگشت و

تنظیم دستورالعمل و تهیه شناسنامه

هر واحد تجاری تا 50 متر 000/900 ریال

هر واحد تجاری تا 100 متر 000/200/1 ریال

تجاری 100 به بالا هر واحد

000/700/1 ریال

هزینه کارشناس صدور دستورالعمل از محل به لحاظ موارد ایمنی بابت هر واحد مسکونی و تجاری، در حین صدور پایانکار و عدم خلاف

هر واحد 000/000/1

از زمان اعزام تا بازگشت و

تنظیم دستورالعمل و تهیه شناسنامه

هزینه کارشناسی و صدور دستورالعمل از محل به لحاظ موارد ایمنی بابت واحد صنعتی و کارگاهی و کلیه شهرکهای صنعتی

80000ريال

اعزام، بازگشت، تنظیم دستورالعمل و تهیه نقشه

هزینه کارشناسی و صدور دستورالعمل از محل به لحاظ ایمنی بابت واحدهای صنعتی و کارگاهی (شهرک صنعتی گلگون)

هر واحد تجاری تا 50 متر 000/800 ریال

اعزام، بازگشت، تنظیم

دستورالعمل و تهیه نقشه

هر واحد تجاری تا 100 متر 000/500/1 ریال

اعزام، بازگشت، تنظیم

دستورالعمل و تهیه نقشه

درمحاسبات کارگاههای صنعتی از 700 متر به بالاتر به نسبت متراژ مازاد از عوارض ماخذ مربوطه محاسبه و اخذ می گردد.

هر واحد تجاری تا 200 متر 000/000/2

هر واحد تجاری تا 300 متر 000/000/3

کارگاه‎های صنعتی تا 500 متر

000/000/5

کارگاه‎های صنعتی تا 700 متر

000/000/7

تهیه گزارش حادثه و حدود دستورالعمل (واحدهای تجاری و اداری و...) به شرکتهای بیمه و کلانتری و سایر ادارات

هر واحد اداری 000/000/1

اعزام، بازگشت، تنظیم

دستورالعمل و تهیه نقشه

هر واحد تجاری 000/500/1

هر واحد صنعتی 000/000/2

کنترل و تایید نقشه‎های ایمنی هر مترمربع با هر نوع کاربری

مسکونی  000/4

_

تجاری و صنعتی  000/6

آموزش دوره‎های آتش‎نشانی در سطح عالی به ازای هر نفر با صدور گواهینامه

000/000/1

 

آموزش دوره‎های آتش‎نشانی در سطح متوسط به ازای هر نفر

000/700

 

آموزش دوره‎های آتش‎نشانی در سطح مقدماتی به ازای هر نفر

000/500

 

 

تبصره 1- به ازای هر مترمربع اضافه بنا مازاد بر پروانه مسکونی و اداری مبلغ 000/15 ریال اضافه بنای مازاد بر پروانه تجاری مبلغ 000/100 ریال و اضافه بنا مازاد بر پروانه صنعتی مبلغ 000/50 ریال بابت بهای خدمات محاسبه و اخذ میگردد.

بهای خدمات مربوط به واحد آرامستان شهر باغستان:

ردیف

نوع خدمات

مبلغ به ریال

ساکن

غیرساکن (غیربومی)

1

واگذاری قبور دو طبقه جهت دفن در قطعات جاری به افراد بالاتر از 7 سال

000/000/10

000/000/30

2

هزینه واگذاری قبور به افراد زیر 7 سال

000/000/5

000/000/15

3

پیش‎فروش قبور دو طبقه از نبش پیاده‎رو و فضای سبز

000/000/20

000/000/60

4

پیش‎فروش قبور دو طبقه در نبش اصلی

000/000/20

000/000/70

5

هزینه تشیع متوفی در داخل شهر

000/500

000/000/1

6

کاور بسته‎بندی اجساد

000/700

000/500/1

7

هزینه تشیع متوفی به خارج از شهر به ازای هر کیلومتر

000/50

000/100

8

هزینه حمل جنازه با آمبولانس (داخل شهری)

000/800

000/500/1

9

هزینه استفاده از سردخانه در شب

000/700

000/500/1

10

هزینه تغسیل و تکفین نوزاد بیمارستانی

000/500

000/000/1

11

هزینه بسته‎بندی با نایلون

000/600

000/200/1

12

هزینه صدور گواهی فوت

000/400

000/000/1

13

هزینه ارائه گواهی به ادارات

000/400

000/000/1

14

هزینه تابلو موقت جهت نصب بر سر مزار

000/400

000/000/1

15

هزینه ساخت قبور هر طبقه بلوکی

000/200/1

000/500/2

16

هزینه انتقال متوفی به خارج از تهران به ازای هر کیلومتر

000/25

000/40

17

هزینه تغسیل و تکفین بزرگسالان

000/000/1

000/000/2

تبصره 1- هزینه فبر افراد بومی مستضعف با تأیید شهرداری معادل 80% اخذ می‎گردد.

تبصره 2- با استناد به جزء (4) بند (ث) ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه شهرداریها، دهیاریها و سازمان اوقاف و امور خیریه مکلف شده‎اند به منظور ارج نهادن به والدین همسران و فرزندان شهدا و آزادگان و همسران و فرزندان آنها، جانبازان و همسران و فرزندان جانبازان 25% و بالاتر و رزمندگان با سابقه حضور شش ماه و بالاتر در جبهه را بدون اخذ هزینه اقدام نمایند.

تبصره 3- هزینه قبر برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی با ارائه گواهی معتبر معادل 50% تعرفه اخذ می‎گردد.

بهای خدمات موتوری شهر باغستان: (اجاره ماشین آلات)

ردیف

مشخصات ماشین‎آلات

به ازای هر روز با 7ساعت کارکرد( مبلغ ریال)

1

خاور کمپرسی

000/500/3

2

اسیوزو کمپرسی

000/500/3

3

گریدر

000/000/5

4

لودر

000/000/8

5

غلطک

000/500/4

6

تانکر آبرسان به ازای هر سرویس

000/500/1

7

کامیون بنز، رونو میرلام

000/600

8

باپکت

000/000/5

9

اسیوزو مکانیزه

000/500/3

 

تبصره 1- اجاره ماشین‎آلات فوق با راننده می‎باشد.

تبصره 2_ ساعت کاری از 8 صبح تا 4 بعداظهر ملاک بوده و بعد از ساعت مذکوراضافه کاری بر مبنای 5/1 برابر مبالغ فوق محاسبه می گردد.درصورت کمتر از یک روز کارکرد عوارض

اجاره بهای تابلوهای پرتابل (بصورت ماهیانه)

ردیف

محل

اجاره بها (ریال)

1

به سمت شهریار کلانتری 18

000/000/8

2

بلوار حضرت امام(ره) روبه‎روی شورا

000/000/7

3

بلوار حضرت امام(ره) خ حافظ

000/000/7

4

بلوار امام جنب مدرسه بوعلی

000/000/12

5

بلوار امام جنب بهداشت

000/000/7

6

بلوار امام درمانگاه حکیم

000/000/6

7

بلوار امام پمپ بنزین باباسلمان

000/000/12

8

زیرگذر باباسلمان

000/000/20

9

بلوار امام پارک مطهری

000/000/7

10

بلوار امام روبه‎روی درمانگاه حکیم

000/000/7

11

بلوار امام جنب سرامیک کاظمی

000/000/6

12

بلوار امام رسول اکرم

000/000/30

13

بلوار امام بادامک

000/000/30

14

بلوار امام پل بادامک تا کلانتری 18

000/000/25

15

ورودی بادامک

000/000/6

16

محور شهریار به تهران بادامک تا سعیدآباد

000/000/45

17

سعیدآباد روبه‎روی مدرسه آیت‎الله سعیدی

000/000/5

18

سعیدآباد چمران

000/000/4

19

سعیدآباد مسجد امیرالمؤمنین

000/000/15

20

سعیدآباد سه راه شهریار

000/000/80

21

سر گلگون تا شهرک صنعتی

000/000/70

22

سعیدآباد منتظری

000/000/4

23

سعیدآباد بانک کشاورزی

000/000/4

24

سعیدآباد بانک صادرات

000/000/4

25

سعیدآباد عباس زند

000/000/4

26

سعیدآباد عفتیه

000/000/4

27

سعیدآباد سالن امیرکبیر

000/000/8

28

سعیدآباد امیرکبیر تا مهدیه

000/000/8

29

شهرک مهدیه تا بادامک

000/000/40

30

سعیدآباد خ باهنر

000/000/4

31

دهمویز کوچه رستمی

000/000/7

32

خ پالوکه

000/000/17

33

باباسلمان بلوار شهید کلهر

000/000/20

34

خادم‎آباد ولیعصر خ 1 غربی

000/000/7

35

خادم‎آباد ولیعصر خ 2 غربی

000/000/3

36

خادم‎آباد ولیعصر م 4

000/000/6

37

خادم‎آباد ولیعصر بین 8 تا 9

000/000/3

38

خادم‎آباد ولیعصر بازار روز

000/000/6

39

خادم‎آباد ولیعصر خ 12

000/000/3

40

بلوار همدانی به سمت نصیرآباد

000/000/30

41

نصیرآباد بلوار 9 دی

000/000/6

42

نصیرآباد بهداشت

000/000/3

43

نصیرآباد خ آزادگان

000/000/3

44

نصیرآباد خ چمران

000/000/3

45

نصیرآباد خ آزادگان

000/000/3

46

نصیرآباد خ شهریار

000/000/3

47

نصیرآباد خ رجایی خ درختی

000/000/3

48

نصیرآباد بلوار همدانی

000/000/9

49

خادم‎آباد رسول اکرم خ 15

000/000/3

50

خادم‎آباد رسول اکرم خ 13

000/000/3

51

خادم‎آباد رسول اکرم خ 1 تا 13

000/000/3

52

خادم‎آباد رسول اکرم خ 12

000/000/3

53

خادم‎آباد رسول اکرم خ 9

000/000/3

54

خادم‎آباد رسول اکرم خ 7

000/000/3

55

خادم‎آباد رسول اکرم خ 5

000/000/3

56

خادم‎آباد رسول اکرم خ 4

000/000/3

57

خادم‎آباد رسول اکرم خ 3

000/000/3

58

خادم‎آباد رسول اکرم خ 3 شرقی

000/000/3

59

خادم‎آباد رسول اکرم خ 1پل

000/000/3

اجاره بهای تابلوهای عرشه پل‎های عابر پیاده (بصورت ماهیانه)

ردیف

محل

اجاره بها (ریال)

1

ابتدای ورودی باغستان از تهران

000/000/70

2

جنب تالار بابک

000/000/60

3

بعد از خیابان ایثارگران

000/000/60

4

روبه‎روی شرکت ایران یاسا

000/000/60

5

روبه‎روی داروخانه دکتر زند

000/000/70

6

روبه‎روی رستوران مهدیه

000/000/60

7

روبه‎روی کاله قبل از پل بادامک

000/000/50

8

بادامک

000/000/60

9

روبه‎روی آموزشگاه رانندگی شباهنگ خیابان چنارستان

000/000/50

10

بعد از بلوار رسول اکرم

000/000/70

11

نبش خیابان چالوکه

000/000/50

12

روبه‏‎‎‏‎روی پمپ بنزین باباسلمان

000/000/80

13

زیرگذر باباسلمان

000/000/30

اجاره بهای بیلبوردهای تبلیغاتی (بصورت ماهیانه)

ردیف

محل

اجاره بها (ریال)

1

امام خمینی ورودی باباسلمان

000/000/96

2

امام خمینی روبه‎روی کاله

000/000/70

3

امام خمینی دوربرگردان کلانتری 18

000/000/52

4

رسول اکرم ابتدای همدانی

000/000/30

5

شهید همدانی از سمت نصیرآباد

000/000/30

6

امام خمینی بعد سعیدآباد خ منتظری

000/000/50

7

خروجی بلوار کلهر جنب کاراژ دوستان

000/000/280

8

روبهروی تالار عرشیا

000/000/50

9

میدان ورودی سعیدآباد (200 مترمربع)

000/000/140

 

اجاره بهای مربوط به سالن‎های ورزشی (بصورت ماهیانه)

ردیف

عنوان

تعرفه (ریال)

1

هر سانس 5/1 ساعته

000/600

2

شهریه کلاسهای آموزشی به ازای هر نفر

000/400

3

اجاره کامل سالن‎های ورزشی به اشخاص حقیقی و حقوقی به ازای هر روز

000/000/5

4

اجاره سالن فرهنگسرا به اشخاص حقیقی و حقوقی به ازای هر ساعت

000/000/2

 

 اجاره بهای تلویزیونهای شهری و ایستگاههای اتوبوس و تاکسی

ردیف

عنوان

تعرفه (ریال)

1

تعرفه تلویزیون شهری (پخش تیزر 30 ثانیه‎ای روزانه 300 بار اکران) ماهیانه

000/500/7

2

تعرفه لمپوست بصورت ماهیانه

000/000/4

3

تعرفه تبلیغات ایستگاههای اتوبوس و تاکسی - ماهانه

000/000/3

 

اجاره بهای ماهانه کیوسکهای مطبوعاتی سطح شهر

ردیف

آدرس محل وقوع کیوسک

اجارهبها به ازای

 هر ماه (ریال)

1

جاده تهران شهریار روبروی پارک مطهری

000/000/6

2

خادم‎آباد ابتدای بلوار ولیعصر نرسیده به لاله یکم غربی

000/000/4

3

جاده شهریار تهران نبش بلوار رسول اکرم جنب عدل استیل

000/000/6

4

خادم‎آباد بلوار ولیعصر نبش لاله 2 غربی

000/000/4

5

جاده شهریار تهران جنب ورودی کاله

000/000/6

6

جاده تهران شهریار روبروی خدمات شهری نبش کوی کوثر دهمویز

000/000/3

7

جاده شهریار تهران روبروی بانک ملت

000/000/6

8

نصیرآباد جنب بهداشت

000/000/4

9

سعیدآباد بلوار اصلی جنب مسجد امیرالمؤمنین

000/000/6

10

سعیدآباد جنب ورزشگاه امیرکبیر

000/000/6

11

سعیدآباد روبروی شهرداری ناحیه 2

000/000/6

12

سعیدآباد جنب پایگاه حوزه بسیج

000/000/6

13

خادمآباد بلوار رسول اکرم نبش خ سوم اصلی

000/000/4

14

نصیرآباد آزادگان روبروی کوچه چمران

000/500/3

15

نصیرآباد بلوار هدایت جنب ساختمان بهداشت

000/000/4

16

جاده شهریار تهران جنب پارک شهرک مطهری

000/000/6

17

سعیدآباد بلوار اصلی جنب مدرسه عفتیه

000/000/6

18

سعیدآباد روبروی شهرداری ناحیه 2

000/000/6

19

جاده شهریار تهران روبروی شباهنگ

000/000/6

20

خادم‎آباد بلوار رسول اکرم روبروی لاله 16 اصلی

000/000/4

21

سعیدآباد ابتدای ورودی خ گلگون

000/000/4

22

جاده شهریار تهران روبروی ساختمان شورا

000/000/6

23

صادقیه خ چالوکه نبش کوچه اصغریان

000/000/4

24

جاده تهران شهریار نرسیده به بلوار رسول اکرم روبروی مسجد صادقیه

000/000/6

25

صادقیقه نبش بلوار میرکی

000/000/6

26

جاده تهران شهریار جنب ایستگاه تاکسی خادم‎آباد به شهریار

000/000/6

27

جاده شهریار تهران جنب آهن‎فروشی فتحیان

000/000/6

28

خادم‎آباد بلوار ولیعصر میدان نهم جنب پارک

000/000/4

29

باباسلمان بعد از خ موزائیک‎سازی جنب ملک کاشی

000/000/6

30

بادامک روستای بادامک

000/000/3