شنبه, 26 آبان 1397

عنوان : خرید باكس زباله به تعداد 300 عدد
کد خبر : ۷۴۲۹
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ 
ساعت : ۱۰:۱۸:۵۷
شهرداری باغستان درنظر دارد نسبت به خرید باکس زباله به تعداد 300 عدد به شرح ذیل از طریق استعلام بهاء اقدام نماید. لذا مقتضی است متقاضیان آخرین قیمت پیشنهادی خود را اعلام و حداکثر تا تاریخ 09/05/1397(سه شنبه) به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمائید. در ضمـن کمیسیون معـاملات در تاریخ 10/05/1397 (چهار شنبه) نسبت به بازگشـایی پاکت های واصـله اقدام می نماید. 1ـ شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد .


بازگشت           چاپ چاپ         
 
طراحی ،پشتیبانی فنی و محتوایی:واحد سایت شهرداری باغستان

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8